Hållbarhet
Hållbarhet

Hållbar utveckling och miljö.

Vi ger miljön en ljus framtid

Miljöfrågor kräver engagemang, tålamod och framförhållning. Vi har en miljöpolicy som innebär att hela verksamheten hela tiden ska bli bättre på att jobba med miljöfrågorna. Vi ska leva upp till de förväntningar som ställs på oss och bidra till att minska miljöpåfrestningarna på samhället. Ett steg i taget närmar vi oss miljömålen, och vi lyfter hela tiden blicken och sätter nya mål för en ljus framtid. Miljöarbetet går aldrig i mål, utan är en resa som blir lättare ju fler som färdas i samma riktning.

 

Vår miljövision

Uddevalla Energi ska långsiktigt erbjuda leveranser av energi till största möjliga kundnytta. Verksamheten skall präglas av helhetssyn avseende miljö, teknik och ekonomi i hela processen från våra leverantörer till slutkundens energianvändning. Ständig förbättring av miljöarbetet skall vara en naturlig del för alla i verksamheten. Vi skall förebygga utsläpp av föroreningar och sträva efter att minska påverkan på den yttre miljön. Vi skall minst leva upp till alla krav och förväntningar som framgår av lagstiftning och tillstånd som är relevanta.

Vår miljöpolicy

Uddevalla Energi med dotterbolag bedriver produktion, distribution och försäljning av el, fjärrvärme och fjärrkyla, entreprenadverksamhet, stadsnätsverksamhet, avfallsbehandling, pelletsproduktion samt renhållning. Entreprenadverksamhet bedrivs i stadsnätsaffären, på fjärrvärmedistribution samt på elnät.

Vi drivs av att skapa värde för kund och miljö till konkurrenskraftiga priser. Ständiga förbättringar av miljöarbetet är en naturlig del för alla i verksamheten. Vi förebygger utsläpp av föroreningar och medverkar till ett resurssmart och hållbart samhälle. Vi lever upp till, för verksamheten relevanta, krav och förväntningar som framgår av lagstiftning och tillstånd.

Våra miljömål

Uddevallas miljö hänger ihop med miljön – både i Sverige och globalt. Vårt ansvar att hushålla med energin och att hålla nere på vår miljöpåverkan upphör alltså inte vid kommungränsen. Det upphör inte heller vid nästa årsbokslut. Vi, som andra, måste arbeta mot ett långsiktigt uthålligt energisystem som våra barn ska kunna ärva. Vår kompetens och erfarenhet ska vi använda på ett sådant sätt att det bidrar till en hållbar utveckling och tryggar våra barns framtid.
 


Miljö i vår verksamhet

Elhandel

Vattenkraft har använts för elproduktion i Sverige i över 100 år och är fortfarande den viktigaste källan för förnybar elproduktion. Vattenkraften är förnybar och ger nästan inga utsläpp till miljön. Däremot blir den lokala miljön påverkad när man bygger kraftverk, dammar och regleringsmagasin. Norge, Island och Sverige är de största användarna av vattenkraft i världen. I Sverige finns det ungefär 1 800 vattenkraftverk av varierande storlek. Tillsammans producerar vattenkraftverken ungefär hälften av den el vi använder i landet.

Fördelarna med vattenkraft är många. Förutom att vattenkraften är billig, driftsäker och lätt att reglera är tekniken väl prövad och utvecklad. Den uppfyller mycket höga säkerhetskrav och innebär ingen förbrukning av ändliga naturresurser. Vattenkraften som tillverkas av Uddevalla Energi är elnätets vagga. På ett förnyelsebart, miljövänligt och högeffektivt sätt produceras el på naturliga vattenvägar. Den vattenkraft vi har idag räcker till att förse cirka 500 villor med hushållsel, eller att driva allt gatljus i Uddevalla stad. Byggnationerna som en gång gjordes under 1920-talet håller länge och elproduktionen sker på samma sätt idag, förutom att det har automatiserats mer.

I Uddevalla finns inga konstgjorda vattenreserver, det vi använder består av naturliga vattendrag och insjöar vilket gör att miljöpåverkan blir minimal. Vi följer naturligtvis de krav som ställs på oss vad gäller vattennivåer så att vi inte riskerar den naturliga djurfaunan eller våra vattentäkter. All el som tillverkas av vattenkraft uppfyller de höga miljökrav som ställs. Därför kan vi stoltsera med att vår elproduktion har elcertifikat.

Elproduktionen i Lillesjöverket produceras av överhettad ånga från vår panna när vi eldar avfall. Ångan leds till en turbin som i sin tur driver en generator. Ångan kondenserar till vatten som via en ackumulatortank växlar över värmen till fjärrvärmesystemet.

Vi arbetar också vidare med att förbättra vår landskapsbild. Så långt det är möjligt försöker vi att gräva ner elnätsledningarna. Huvudsyftet är naturligtvis att minska störningarna i elleveranserna men samtidigt gör det att färre ingrepp i landskapet behövs och avverkningar i form av ledningsgator kommer att på sikt försvinna. Där vi är tvungna att ha luftburna ledningar kommer vi använda oss av en mer miljövänlig variant. Elstolpar i trä drabbas lätt av röta och olika typer av angrepp. De är också impregnerade av antingen kreosot eller salter. Vi har beslutat att efter hand byta dessa mot miljövänliga glasfiberstolpar, så att farliga kemikalier inte läcker ut till naturen.

Fjärrvärme

Basproduktionen av fjärrvärme står vårt kraftvärmeverk Lillesjöverket för. I ett kraftvärmeverk produceras både fjärrvärme och el och är därför mycket energieffektivt. Lillesjöverket är igång året om, förutom ett årligt stopp för underhållsarbete som är förlagt till sommaren då efterfrågan på fjärrvärme är lägst. Under den kallare perioden, november till mars, startas Hovhultsverket, som är en samförbränningsanläggning där fastbränsle och biomal eldas. Vid extremt kallt väder startas även oljepannor som spetslast. I dessa eldas bioolja. Målet är att Lillesjöverket ska gå 8 000 timmar på ett år och kompletteras med Hovhultsverket under den kallare perioden av året.

I Uddevallas fjärrvärmenät finns flera anläggningar kopplade till nätet, varav de flesta är mindre panncentraler. Dessa är reservanläggningar och används främst vid läckor på fjärrvärmeledningen då delar av nätet måste sektioneras. Miljötillstånd krävs för fem anläggningar i produktionsmixen.

Materialåtervinning och återanvändning

Från och med januari 2009 inkluderades renhållningen i Uddevalla Kraft AB. Vägen mellan hushållsavfall och förbränning har blivit kortast möjlig och klimatet tjänar på att soppåsarna inte transporteras längre än nödvändigt.

I Uddevalla Energis kretsloppstänkande passar avfallshanteringen väl in. Det avfall som samlas in blir bränsle och resulterar i el, fjärrvärme och fjärrkyla. På Lillesjöverket bildas restprodukter, så kallat slagg, som sedan rensas från metallprodukter och blandas med slam från VA-verket. Blandningen används sedan som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av tippen Havskuren Uddevalla. Därmed sluts kretsloppet.

Att arbeta med materialåtervinning är viktigt för oss eftersom det påverkar hela avfallskedjan. Ett väl utbyggt och fungerande återvinningssystem gör att avfallet hanteras på rätt sätt. Vi strävar efter att följa avfallstrappan.

Kraft- och fjärrvärmeproduktion med kretsloppstänkande

Fjärrvärme har många fördelar: det är miljövänligt, prisvärt och i det närmaste underhållsfritt. Driftsäkerheten är stor och anläggningen i varje fastighet tar liten plats. Av de större fastigheterna i Uddevalla är de flesta redan anslutna till fjärrvärmesystemet, men småhusen står för 55 % av de 1 700 anslutningspunkterna. Beroende på väderförhållanden levererar Uddevalla Energi Värme AB cirka 260 GWh, alltså 260 miljoner kilowatt-timmar varje år. I Uddevalla sträcker sig fjärrvärmesystemet från Fridhem i norr till Bohusgården i söder och från Torp i väst till Kuröd i öst. De drygt 11 mil långa rören med fjärrvärmevatten sträcker sig från panncentralerna ut till fastighetsägarnas källare i långa och komplicerade system under marken. Fjärrvärmevattnet är grönfärgat för att vi lättare ska kunna spåra eventuella vattenläckor.

Även i Munkedal och Ljungskile har Uddevalla Energi byggt panncentraler med fjärrvärmenät. Anläggningarna stod klara år 2008 respektive 2010. Båda panncentralerna eldas med träbränsle.

Att utvinna energi ur avfallsförbränning är en lika enkel som genial idé och passar in i vårt kretsloppstänkande. Det avfall som tas omhand är verksamhets- och hushållsavfall. Oftast eldas det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas. Avfallet blir en resurs som vi nu tar hand om inom bolaget. Hushållsavfallet som sorterats ur och lagts i gröna påsar, transporteras till en behandlingsanläggning, som omvandlar avfallet till biogas. En merinvestering i storleksklassen hundra miljoner kronor gjordes på Lillesjöverkets reningsutrustning. Det gjorde att vi fick det absolut senaste inom miljöteknik. Vi kunde ha använt en enklare rökgasrening, men det strider mot vår miljöpolicy. Vi arbetar i samhällsnyttans tjänst och har fått ett förtroende från medborgarna att arbeta för ett långsiktigt och uthålligt samhälle.

Vi arbetar också tillsammans med Uddevalla kommun med att ta fram en bra värmeprodukt som är kretsloppsanpassad. När kommunen gör avverkning eller gallring i sina skogar alstras energived som Uddevalla Energi tar hand om. Vi vill sluta kretsloppscirkeln genom att återföra askan till området där veden avverkades, för att föra näringsvärdena tillbaka till marken igen. Detta projekt kallar vi för Uddevalla Skogar och förhoppningen är att alla parter ska vinna på samarbetet.

Fjärrkyla

Fjärrkyla är ett nytt användningsområde som har tillkommit för att ta hand om det överskott av värme som uppkommer sommartid på Lillesjöverket och kommer att distribueras från och med sommaren 2011. Redan nu levereras kyla till ett flertal ställen, men under en övergångsperiod sker inte detta via fjärrvärmesystemet. Till fjärrkyla används samma teknik som finns i gamla kylskåp. Om till exempel ett sjukhus, ett kontor eller en industri behöver kyla ansluts en maskin till fastigheten. När den ena sidan av maskinen värms utvinns kyla på den andra sidan. Tanken är att vi ska producera kyla med hjälp av fjärrvärmevatten som vi kör i en absorptionskylmaskin och därmed kunna utnyttja värmen från Lillesjöverket även sommartid. Det är resurssmart att använda överskottsvärmen till kyla istället för att vädra bort den. Idag kyler vi bort cirka 20 000 Mwh.

Redovisning av miljödata

Produktionen av fjärrvärme genererar utsläpp till luft och vatten. Vi följer hela tiden upp utsläppen och arbetar för att minimera dem. Våra anläggningar drivs i enlighet med gällande miljötillstånd och miljöbalken.

Det bildas restprodukter vid produktion av fjärrvärme, bland annat askor i form av flygaska och bottenaska. En annan restprodukt som uppkommer på Lillesjöverket är fiberslam från vattenreningen. Både flygaskan och bottenaskan från Hovhultsverket och bottenaskan från Lillesjöverket skickas till Havskuren Uddevalla för att användas som sluttäckningsmaterial av tippen. Flygaskan och fiberslam från vattenreningsprocessen på Lillesjö är farligt avfall och skickas till Langøya i Norge.

Den bästa rökgasreningen

Kraftvärmeanläggningen omges naturligtvis av mycket stränga miljökrav och miljölagstiftning. Eftersom Uddevalla Energi har ambitionen att vara en drivkraft för miljöarbetet i stort nöjer vi oss inte med att enbart leva upp till de regler som finns. Vid byggnationen av Lillesjöverket gjorde vi en merinvestering i storleksklassen 100 miljoner kronor för att få det senaste inom miljöteknik. Vi kunde ha använt en enklare rökgasrening, men det strider mot vår miljövision. Vi arbetar i samhällsnyttans tjänst och har fått ett förtroende från medborgarna att arbeta för ett långsiktigt och uthålligt samhälle.


Våra miljötillstånd och renhållningordning

Miljörapport - Brattås 2017

Miljörapport - Söder 2017

Miljörapport - Aröd - Ljungskile 2017

Miljörapport - Långedal - Munkedal 2017

Lokala miljövärden Uddevalla 2017

Resursanvändning


Primärenergifaktor:

0,18

Emmission av växthusgaser


Förbränning:

114g CO2 ekv/kWh

Transport och produktion av bränslen:

5g CO2 ekv/kWhProcentandel fossila bränslen:

2%Nätspecifik information


Levererad värme:

287 GWh

Producerad el:

68 GWh

Andel bränsle till värmeproduktion i kraftvärme:

51%

Totalt tillförd energi till värmeproduktion:

320 GWh

Varav el (hjälpel, vp, elpannor):

11,4 GWh

Ursprungsspecificerad el:

Nordisk residual

Klimatpåverken för använd el:

351g CO2 ekv/kWh

Procentandel fossilt för använd el:

48%

Primärenergifaktor för använd el:

2,2

Allokeringsmetod vid kraftvärme:

Alternativproduktionsmetoden

 

Fördelning tillförd energi till värmeproduktion

Återvunnen energi

77%

Förnybart

15%

Övrigt

6%

Fossilt

2%

 

Intresserad av att veta mer?
Kontakta gärna Wanja Dunér på telefon 0522-69 62 72

Lokala miljövärden Ljungskile 2017

Resursanvändning


Primärenergifaktor:

0,17

Emmission av växthusgaser


Förbränning:

13g CO2 ekv/kWh

Transport och produktion av bränslen:

16g CO2 ekv/kWhProcentandel fossila bränslen:

1%Nätspecifik information


Levererad värme:

4,2 GWh

Totalt tillförd energi till värmeproduktion:

5,8 GWh

Varav el (hjälpel, vp, elpannor):

0,1 GWh

Ursprungsspecificerad el:

Nordisk residual

Klimatpåverken för använd el:

351g CO2 ekv/kWh

Procentandel fossilt för använd el:

48%

Primärenergifaktor för använd el:

2,2

Allokeringsmetod vid kraftvärme:

Ej kraftvärme

Fördelning tillförd energi till värmeproduktion

Återvunnen energi

0%

Förnybart

99%

Övrigt

0,6%

Fossilt

0,8%

 

Intresserad av att veta mer?
Kontakta gärna Wanja Dunér på telefon 0522-69 62 72

Lokala miljövärden Munkedal 2017

Resursanvändning


Primärenergifaktor:

0,13

Emmission av växthusgaser


Förbränning:

12g CO2 ekv/kWh

Transport och produktion av bränslen:

13g CO2 ekv/kWhProcentandel fossila bränslen:

1%Nätspecifik information


Levererad värme:

7 GWh

Totalt tillförd energi till värmeproduktion:

9,3 GWh

Varav el (hjälpel, vp, elpannor):

0,1 GWh

Ursprungsspecificerad el:

Nordisk residual

Klimatpåverken för använd el:

351g CO2 ekv/kWh

Procentandel fossilt för använd el:

48%

Primärenergifaktor för använd el:

2,2

Allokeringsmetod vid kraftvärme:

Ej kraftvärme

 

Fördelning tillförd energi till värmeproduktion

Återvunnen energi

0%

Förnybart

99%

Övrigt

0,5%

Fossilt

0,7%

 

Intresserad av att veta mer?
Kontakta gärna Wanja Dunér på telefon 0522-69 62 72


Miljöcertifiering

ISO 14001
Uddevalla Energi har arbetat med miljöfrågor så länge företaget funnits. Sedan år 2001 är vår värmeproduktion miljöcertifierad enligt ISO 14001. Det betyder att vi har ett strukturerat och kontrollerat arbetssätt för miljöfrågorna som också följer en internationell standard. Miljöledningssystemet är främst ett verktyg för att ledningen ska veta att kontrollen är god ute i verksamheten och att miljörelaterade investeringar görs där de uträttar mest nytta. Genom att regelbundet kartlägga vår miljöpåverkan och också prioritera de miljöaspekter som är mest betydande kan vi också sätta relevanta miljömål.

Ständiga förbättringar
Att vara miljöcertifierad innebär att arbeta med ständiga förbättringar i den egna verksamheten. Genom att kontinuerligt se över vår miljöpåverkan, sätta mål, genomföra och följa upp åtgärder driver vi hela tiden miljöarbetet framåt. Våra miljömål beslutas och följs upp av vår styrelse. Att bli miljöcertifierade är ett mål för hela koncernen. Med klimatfrågan i fokus har under senare tid stora insatser gjorts för att minska och effektivisera energiförbrukningen i våra egna verksamheter och processer. Något som avspeglas i samtliga våra verksamheters miljömål.

Ordning och reda
Mycket av fördelen med ett ledningssystem är en tydlig fördelning av ansvar och roller inom organisationen med avseende på miljöfrågor. Därför har vi ett system med olika arbetsgrupper med ansvar för vissa frågor, till exempel finns arbetsgrupper, lagkontroll och internrevisioner. Uppföljning sker genom interna revisioner där vi kontrollerar att vi följer våra egna rutiner och instruktioner på miljöområdet. Varje år sker cirka fyra internrevisioner på någon del av verksamheten. Genom intervjuer och olika kontroller följer vi upp att vi verkligen lever som vi lär. Därutöver sker fortlöpande extern revision en gång per år där kontroll görs så att vi följer kraven i standarden för ISO 14001.

Delaktighet
Information och kommunikation är en viktig del av systemet. Därför är det viktigt att miljöfrågorna regelbundet tas med på dagordningen vid olika interna möten, liksom att vi har ett system att fånga upp våra kunders frågor och synpunkter rörande miljö.

Här kan du se vårt senaste certifikat


Energispartips

Det finns många saker som vi kan göra för att leva energismart. Men ibland är det svårt att veta hur. Här får du lite hjälp på vägen. Energieffektivisering är bra för den egna plånboken och bidrar också till att samhället använder mindre resurser till att producera energi i form av till exempel el eller värme. Ofta kommer du långt genom att helt enkelt tänka efter, och att medvetet använda el och annan energi så smart som möjligt i din vardag.

Hemmet

I hela ditt hem

 • Släck lamporna när du lämnar ett rum.
 • Byt vanliga glödlampor och lysrör mot lågenergilampor.
 • Täta fönster och dörrar med gummilister.
 • Dra för gardiner, rullgardiner och persienner på natten, så läcker dina fönster mindre värme.
 • Är dina fönster dragiga, byt till P-märkta treglasfönster med lågt U-värde.
 • Sänk temperaturen. Cirka 20 grader är lagom, men ha gärna lite svalare i sovrummet. Är du frusen testa med en extra tröja och sköna inneskor. Sänk också värmen när du reser bort, till cirka 15 grader. (Om du bor i lägenhet, prata först med din hyresvärd eller bostadsrättsförening om hur stora temperaturförändringar du får lov att göra på egen hand.)
 • I garage och uterum behöver du inte ha varmare än 5 grader.
 • Kolla så att termostaten på din uppvärmning funkar som den ska.
 • Ställ inga stora möbler framför elementen, de sväljer värmen.
 • Vädra rejält, men snabbt.
 • Laga kranar som droppar.

I badrummet och tvättstugan

 • Ta en snabb dusch i stället för att bada.
 • Stäng av vattnet när du tvålar in dig.
 • Byt till snålspolande duschmunstycke.
 • Proppa alltid maskinen full innan du kör igång den.
 • Använd sparprogram utan förtvätt.
 • Tvätta inte varmare än du behöver.
 • När du har möjlighet, låt tvätten hängtorka.
 • När du köper ny tvättmaskin eller torktumlare, välj en med bästa energiklassen.

I köket

 •  Värm bara så mycket vatten du behöver och använd vattenkokare.
 • Använd kastruller med flata bottnar och tättslutande lock.
 • Sätt på ugnen strax innan du ska använda den. Moderna spisar värms upp snabbt.
 • Använd mikron när du ska värma en liten portion mat eller en kopp med vatten.
 • Använd diskmaskin i stället för att handdiska i varmt, rinnande vatten.
 • Skölj inte disken innan du stoppar den i maskinen, skrapa av tallriken.
 • Kör maskinen först när den är full.
 • Koppla diskmaskinen till kallvattnet.
 • Byt till snålspolande engreppsblandare.
 • Sätt kylen på +5 grader och frysen på -18.
 • Frosta av frysen minst en gång om året.
 • Dammsug och torka av kylelementen på baksidan av kylen och frysen ibland.
 • När du byter vitvaror, välj bästa energiklassen.
 • En spis med induktionshäll drar vid uppkok 40 % mindre energi än en spis med gjutjärnsplattor och 20% mindre energi än en spis med glaskeramikhäll. Vid långkok är skillnaden 17% respektive 5%.

I vardagsrummet

 • Samla alla kontakter från tv, video, dvd och digitalboxen i en grendosa med brytare, så är det lätt att stänga av strömmen till alla apparater när du inte tittar. Det finns även dosor med automatswitch så att alla apparater stängs av när du stänger av tv:n.
 • Välj en tv med "auto-power off" om du ska köpa ny och ta reda på hur mycket el den nya tv:n drar. Tänk på att en stor skärm drar mer energi.
 • En lcd- eller plasma-tv drar vanligtvis mindre ström än tv-apparater med bildrör.
 • Använd timer till elektroniska prylar som inte behöver vara på dygnet runt.
 • Samla kontakterna från dator, skrivare, modem och annan elektrisk utrustning i en grendosa med brytare så är det lätt att stänga strömmen till alla apparater när du inte använder dem.
 • Skärmen till din dator fungerar precis som din tv - har du en bildrörsskärm använder den oftast mindre energi än en lcd-skärm.