Elnät
Familj

Vi skapar möjligheterna i ditt hem.

Elen från oss bara funkar - en halv miljon minuter varje år.

Ibland är valet enkelt. De flesta som bor i Uddevalla eller Ljungskile med omnejd är automatiskt elnätskund hos oss på Uddevalla Energi.

Vi har ensamrätt på att bygga och driva elnät inom vårt område (det har Energimarknadsinspektionen bestämt). Det är ett ansvar som vi tar på största allvar, med mycket goda resultat: under ett helt år har en medelkund bara 30 minuters avbrott (och då ska du veta att det går över en halv miljon minuter på ett år). Det ska bara funka.

 

Karta över Uddevalla Energis nätområde

Karta över uddevalla energis nätområde
Elnät

Elnätet

Du är en av 26 000 kunder inom det 170 mil långa elnätet från Uddevalla Energi. Den elnätsavgift som du och alla andra elnätskunder betalar täcker kostnaderna för de ledningar och stationer (över 500 transformatorstationer!) som behövs för att överföra elen från producenten till dig som användare. Vi jobbar med stolthet för dig.

Läs vår övervakningsrapport Pdf, 49 kB.

Gör flyttanmälan

Vi hjälper dig att flytta till det elbolag och elavtal som du valt! Ring vår kundservice på 0522-58 08 00 så ordnar vi det för dig.

Ska du gräva?

Här hittar du ledningsanvisning och information och om vad du ska tänka på innan du börjar gräva.

Priser lågspänning from 2024-01-01

Säkringstariff - lågspänning upp till 63A
Elöverföringsavgift: 11,00 öre/kWh exkl. moms (13,75 öre/kWh inkl. moms)
Energiskatt: 42,80 öre/kWh exkl. moms (53,50 öre/kWh inkl. moms)

Abonnemangsklass

Huvudsäkring
(Ampere)

Abonnemang
kr/år exkl. moms

Abonnemang
kr/år inkl. moms

Säkringstariff 16A,
3-fas lägenhet

16

1 520

1 900

Säkringstariff 25A,
1-fas lägenhet

16

1 520

1 900

Säkringstariff 16A

16

2 900

3 625

Säkringstariff 20A

20

4 400

5 500

Säkringstariff 25A

25

6 220

7 775

Säkringstariff 35A

35

8 980

11 225

Säkringstariff 50A

50

12 700

15 875

Säkringstariff 63A

63

16 640

20 800

 

I taxan ingår lagstadgade avgifter för elsäkerhetsavgift 11,10 kr (13,88 kr inkl. moms), nätövervakningsavgift 4,35 kr (5,44 kr inkl. moms) och elberedskapsavgift 39,20 kr (49 kr inkl. moms).

Ovanstående avser trefasleverans vid spänningen 400/230 V.

Säkringstariff 16A, 3-fas lägenhet är endast avsedd för bostäder i flerfamiljshus med minst fyra abonnemang per servis varav minst tre bostäder.

Inflyttningsavgift uttages med 200 kr plus moms (250 kr inkl. moms).

I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012K (rev 2) för konsument och NÄT 2012N (rev) för näringsidkare.

Priser lågspänning effekttariff from 2024-01-01

Avgifter är angivna exklusive moms.
Energiskatt tillkommer med 42,80 öre/kWh.

Taxa

Lågspänning effekttariff
80-200A

Lågspänning effekttariff
>200A

Huvudsäkring

80-200A

>200A

Abonnemangsavgift (kr)

10 800

14 130

Effektavgift (kr/kW)

505

505
Elöverföringsavgift (öre/kWh)

11,00

11,00


Abonnemangets storlek skall meddelas Uddevalla Energi Elnät senast den 31 januari varje år och gäller ett år, om ingen annan överenskommelse finns. Om inget meddelas gäller föregående års abonnemangsstorlek.

I taxan ingår lagstadgade avgifter för elsäkerhetsavgift 11,10 kr, nätövervakningsavgift 4,35 kr och elberedskapsavgift 39,20 kr.

Om utnyttjad aktiv effekt överstiger abonnerad effekt, utgår för den överuttagna effekten en avgift på 1,2 gånger effektavgiften.

Om utnyttjad reaktiv effekt överstiger 50% av abonnerad aktiv effekt, utgår för taxa Lågspänning effekttariff >200A en avgift på 95 kr/kVar för den överuttagna reaktiva effekten.

Den under året utnyttjade aktiva respektive reaktiva effekten anses vara medelvärdet av de två högsta värdena från skilda månader för uttagen medeleffekt per timme.

Sänkning av abonnerad effekt kan göras en gång per år inför nytt kalenderår.

Justering av abonnerad effekt får ske högst en gång per kalenderår, om ingen annan överenskommelse finns. Höjning måste aviseras i förväg och kan innebära att matande nät behöver förstärkas innan justeringen kan genomföras.

Vid stora, eller flera små, justeringar av abonnerad effekt kan mätsystemet behöva byggas om för att uppfylla mätkraven. Ombyggnaden bekostas av abonnenten.

I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012K (rev 2) för konsument och NÄT 2012N (rev) för näringsidkare.

Priser högspänning from 2024-01-01

Högspänningstariff 10 kV
Avgifter är angivna exklusive moms.
Energiskatt tillkommer med 42,80 öre/kWh.

Taxa

Högspänning effekttariff

Abonnemangsavgift (kr)

27 100

Effektavgift (kr/kW)

460Elöverföringsavgift (öre/kWh)

9,00


Abonnemangets storlek skall meddelas Uddevalla Energi Elnät senast den 31 januari varje år och gäller ett år, om ingen annan överenskommelse finns. Om inget meddelas gäller föregående års abonnemangsstorlek.

I taxan ingår lagstadgade avgifter för elsäkerhetsavgift 905 kr, nätövervakningsavgift 870 kr och elberedskapsavgift 2129 kr.

Om utnyttjad aktiv effekt överstiger abonnerad effekt utgår, för den överuttagna effekten, en avgift på 1,2 gånger effektavgiften.

Om den utnyttjade reaktiva effekten överstiger 50% av den abonnerade aktiva effekten, utgår för den överuttagna effekten en avgift på 90 kr/kVAr.

Den under året utnyttjade aktiva respektive reaktiva effekten anses vara medelvärdet av de två högsta värdena från skilda månader för uttagen medeleffekt per timme.

Sänkning av abonnerad effekt kan göras en gång per år inför nytt kalenderår.

Justering av abonnerad effekt får ske högst en gång per kalenderår, om ingen annan överenskommelse finns. Höjning måste aviseras i förväg och kan innebära att matande nät behöver förstärkas innan justeringen kan genomföras.

Vid stora, eller flera små, justeringar av abonnerad effekt kan mätsystemet behöva byggas om för att uppfylla mätkraven. Ombyggnaden bekostas av abonnenten.

I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012H (rev).

Priser för nyanslutning 2024

Huvudsäkring
(Ampere)

Avstånd
(m)

Engångsavgift
kr exkl. moms

Engångsavgift
kr inkl. moms

16-25

0-199

28 000

35 000

16-25

200-599

28 000 + 250 kr/m
överstigande 200 m

35 000 + 313 kr/m
överstigande 200 m

16-25

600-1199

128 000 + 500 kr/m
överstigande 600 m

160 000 + 625 kr/m
överstigande 600 m

16-25

1200-1800

428 000 + 330 kr/m
överstigande 1200 m

535 000 + 413 kr/m
överstigande 1200 m


Schablonavgift tillämpas för anslutningar till lågspänningsnätet enligt ovanstående tabell med avstånd upp till 1800 m från närmaste anslutningspunkt. Avståndet mäts fågelvägen mellan närmaste anslutningspunkt och tomtgräns.

Om det är tjäle i marken vid förläggningstillfället tillkommer en kostnad om 100 kr per meter (125 kr inkl. moms).

För övriga anslutningar lämnas offert, dock med lägsta avgift enligt tabellen ovan.

Återanslutning av uppsagda abonnemang:

 • Inom 5 år, offert eller minimun 3 500 kr exkl. moms.
 • Efter 5 år är kostnaden densamma som vid nyanslutning oavsett nätåtgärd.

Priser för tillfälliga anslutningar 2024

Alternativ för tillfälliga anslutningar

 • Kort: när anläggningen ska användas max 7 dagar debiteras normal- eller akut fast avgift plus en schablonkostnad på 7 kr/ampere. Inget mätarmontage behövs.

 • Normal: beställning minst 5 arbetsdagar innan anslutningen. Priset gäller max ett år om ingen annan överenskommelse gjorts.

 • Akut: beställning mindre än 5 arbetsdagar innan anslutningen eller om själva anslutningen måste göras utanför normal arbetstid. Priset gäller max ett år om ingen annan överenskommelse gjorts.

 • Förlängd: när ett år gått sedan anläggningen anslöts börjar automatiskt en extra månadsavgift att debiteras, utöver gällande säkrings- eller effekttariff. Ingen varning meddelas när den tillfälliga anslutningen överstigit ett år.

För ”Normal”- och ”Akut” tillfällig anslutning med huvudsäkring upp till 63A tillämpas säkringstariff för motsvarande abonnemangsklass.

För lågspänningsanläggningar med huvudsäkring från 80A och uppåt samt högspänningsanslutningar tillämpas effekttariff för motsvarande abonnemangsklass.

För anslutning av högspänningsanslutningar gäller leveranstid och pris enligt offert.

För alla alternativ utom ”kort” behöver du teckna ett elhandelsavtal för den el som ska användas på den tillfälliga anläggningen. Det görs med valfritt elhandelsbolag. Om inget elhandelsavtal har tecknats får du ett anvisningsavtal.

Avgifter för tillfällig anslutning, exkl. moms

Intervall för huvudsäkring

Kort
Max 7 dagar

Normal
Fast avgift

Akut
Fast avgift

Förlängd
Tillägg >1 år

16-63A

Fast avgift + 7 kr/ampere (112–441 kr)

3 500 kr

5 500 kr

Fast avgift + tillägg enl. tabell nedan

80-250A

Fast avgift + 7 kr/ampere (560–1 750 kr)

5 500 kr

7 500 kr

Fast avgift + tillägg enl. tabell nedan

>250A

--

15 000 kr/kabel

--

Enl. offert + tillägg enl. tabell nedan

Högspänning

--

Enligt offert

--

Enl. offert + tillägg enl. tabell nedanSärskild avgift, tillägg vid förlängd tillfällig anslutning > 1 år, exkl. moms

Intervall för huvudsäkring

Tillfällig anslutning överstigande 1 år

16-25A

800 kr/månad

35-63A

1 200 kr/månad

80-125A *

2 100 kr/månad

160-200A *

2 800 kr/månad

250-500A *

3 600 kr/månad

>500A *

7 200 kr/månad

Högspänning *

6 400 kr/månad


* Byggströmmar >63A på tillfälliga arbetsplatser med en tidplan på utförandetid över 12 månader.
Bifogas tidplanen i föranmälan och den anses rimlig kan uppskov på tilläggsavgift ges. 

Priser övriga kostnader 2024

Inflyttning och utflyttning
Inflyttningsanmälan ska vara oss tillhanda i god tid före inflyttning, dock senast kl 14:00 dagen innan. Inflyttningsavgift uttages med 200 kr plus moms (250 kr inkl moms).

Utflyttningsanmälan ska vara oss tillhanda senast 30 dagar före utflyttning. Uppsägningstiden kan kortas om vi har ny kund på elabonnemanget.

Om vi saknar kunduppgifter på elabonnemanget frånkopplas elen.

Avgift för tillkoppling vid inflyttningsanmälan

Exkl. moms

Inkl. moms

Om anmälan görs senast kl 14:00 dagen innan

200 kr

250 kr

Tillägg: om anmälan görs samma dag före kl 14:00

400 kr

500 kr

Tillägg: om anmälan görs samma dag efter kl 14:00

920 kr

1 150 kr

Avgift för tillkoppling efter frånkoppling

Ej momspliktigt

Tillkoppling aviserad före kl 14:00

1 310 kr

Tillkoppling aviserad efter kl 14:00

2 488 kr

Avgift för frånkoppling åt elleverantör

Exkl. moms

Frånkoppling

768 kr

Tillkoppling aviserad före kl 14:00

768 kr

Tillkoppling aviserad efter kl 14:00

1 488 kr


Kontroll av elmätare

Exkl. moms

Inkl. moms

Om kunden accepterar att vi monterar en kontrollmätare- och mätaren visar sig vara felaktig

kostnadsfritt

kostnadsfritt

- och mätaren visar sig vara felfri

1 680 kr

2 100 kr
Om kunden vill att mätaren kontrolleras av ackrediterat organ- och mätaren visar sig vara felaktig

kostnadsfritt

kostnadsfritt

- och mätaren visar sig vara felfri

3 200 kr

4 000 kr

Bomkörningsavgift
Om vår personal inte kan utföra arbetet vid bestämd tidpunkt, på grund av t.ex. felaktig förläggning, faktureras 1 300 kr exkl. moms (1 625 kr inkl. moms) för bomkörning. I priset ingår restid och upp till en timme arbete. Om arbetet tar längre tid debiteras nästkommande timmar med 590 kr/tim exkl. moms.

Priser lågspänning from 2024-01-01

Säkringstariff - lågspänning upp till 63A
Elöverföringsavgift: 11,00 öre/kWh exkl. moms (13,75 öre/kWh inkl. moms)
Energiskatt: 42,80 öre/kWh exkl. moms (53,50 öre/kWh inkl. moms)

Abonnemangsklass

Huvudsäkring
(Ampere)

Abonnemang
kr/år exkl. moms

Abonnemang
kr/år inkl. moms

Säkringstariff 16A,
3-fas lägenhet

16

1 520

1 900

Säkringstariff 25A,
1-fas lägenhet

16

1 520

1 900

Säkringstariff 16A

16

2 900

3 625

Säkringstariff 20A

20

4 400

5 500

Säkringstariff 25A

25

6 220

7 775

Säkringstariff 35A

35

8 980

11 225

Säkringstariff 50A

50

12 700

15 875

Säkringstariff 63A

63

16 640

20 800

 

I taxan ingår lagstadgade avgifter för elsäkerhetsavgift 11,10 kr (13,88 kr inkl. moms), nätövervakningsavgift 4,35 kr (5,44 kr inkl. moms) och elberedskapsavgift 39,20 kr (49 kr inkl. moms).

Ovanstående avser trefasleverans vid spänningen 400/230 V.

Säkringstariff 16A, 3-fas lägenhet är endast avsedd för bostäder i flerfamiljshus med minst fyra abonnemang per servis varav minst tre bostäder.

Inflyttningsavgift uttages med 200 kr plus moms (250 kr inkl. moms).

I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012K (rev 2) för konsument och NÄT 2012N (rev) för näringsidkare.

Priser lågspänning effekttariff from 2024-01-01

Avgifter är angivna exklusive moms.
Energiskatt tillkommer med 42,80 öre/kWh.

Taxa

Lågspänning effekttariff
80-200A

Lågspänning effekttariff
>200A

Huvudsäkring

80-200A

>200A

Abonnemangsavgift (kr)

10 800

14 130

Effektavgift (kr/kW)

505

505
Elöverföringsavgift (öre/kWh)

11,00

11,00


Abonnemangets storlek skall meddelas Uddevalla Energi Elnät senast den 31 januari varje år och gäller ett år, om ingen annan överenskommelse finns. Om inget meddelas gäller föregående års abonnemangsstorlek.

I taxan ingår lagstadgade avgifter för elsäkerhetsavgift 11,10 kr, nätövervakningsavgift 4,35 kr och elberedskapsavgift 39,20 kr.

Om utnyttjad aktiv effekt överstiger abonnerad effekt, utgår för den överuttagna effekten en avgift på 1,2 gånger effektavgiften.

Om utnyttjad reaktiv effekt överstiger 50% av abonnerad aktiv effekt, utgår för taxa Lågspänning effekttariff >200A en avgift på 95 kr/kVar för den överuttagna reaktiva effekten.

Den under året utnyttjade aktiva respektive reaktiva effekten anses vara medelvärdet av de två högsta värdena från skilda månader för uttagen medeleffekt per timme.

Sänkning av abonnerad effekt kan göras en gång per år inför nytt kalenderår.

Justering av abonnerad effekt får ske högst en gång per kalenderår, om ingen annan överenskommelse finns. Höjning måste aviseras i förväg och kan innebära att matande nät behöver förstärkas innan justeringen kan genomföras.

Vid stora, eller flera små, justeringar av abonnerad effekt kan mätsystemet behöva byggas om för att uppfylla mätkraven. Ombyggnaden bekostas av abonnenten.

I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012K (rev 2) för konsument och NÄT 2012N (rev) för näringsidkare.

Priser högspänning from 2024-01-01

Högspänningstariff 10 kV
Avgifter är angivna exklusive moms.
Energiskatt tillkommer med 42,80 öre/kWh.

Taxa

Högspänning effekttariff

Abonnemangsavgift (kr)

27 100

Effektavgift (kr/kW)

460Elöverföringsavgift (öre/kWh)

9,00


Abonnemangets storlek skall meddelas Uddevalla Energi Elnät senast den 31 januari varje år och gäller ett år, om ingen annan överenskommelse finns. Om inget meddelas gäller föregående års abonnemangsstorlek.

I taxan ingår lagstadgade avgifter för elsäkerhetsavgift 905 kr, nätövervakningsavgift 870 kr och elberedskapsavgift 2129 kr.

Om utnyttjad aktiv effekt överstiger abonnerad effekt utgår, för den överuttagna effekten, en avgift på 1,2 gånger effektavgiften.

Om den utnyttjade reaktiva effekten överstiger 50% av den abonnerade aktiva effekten, utgår för den överuttagna effekten en avgift på 90 kr/kVAr.

Den under året utnyttjade aktiva respektive reaktiva effekten anses vara medelvärdet av de två högsta värdena från skilda månader för uttagen medeleffekt per timme.

Sänkning av abonnerad effekt kan göras en gång per år inför nytt kalenderår.

Justering av abonnerad effekt får ske högst en gång per kalenderår, om ingen annan överenskommelse finns. Höjning måste aviseras i förväg och kan innebära att matande nät behöver förstärkas innan justeringen kan genomföras.

Vid stora, eller flera små, justeringar av abonnerad effekt kan mätsystemet behöva byggas om för att uppfylla mätkraven. Ombyggnaden bekostas av abonnenten.

I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012H (rev).

Priser för nyanslutning 2024

Huvudsäkring
(Ampere)

Avstånd
(m)

Engångsavgift
kr exkl. moms

Engångsavgift
kr inkl. moms

16-25

0-199

28 000

35 000

16-25

200-599

28 000 + 250 kr/m
överstigande 200 m

35 000 + 313 kr/m
överstigande 200 m

16-25

600-1199

128 000 + 500 kr/m
överstigande 600 m

160 000 + 625 kr/m
överstigande 600 m

16-25

1200-1800

428 000 + 330 kr/m
överstigande 1200 m

535 000 + 413 kr/m
överstigande 1200 m


Schablonavgift tillämpas för anslutningar till lågspänningsnätet enligt ovanstående tabell med avstånd upp till 1800 m från närmaste anslutningspunkt. Avståndet mäts fågelvägen mellan närmaste anslutningspunkt och tomtgräns.

Om det är tjäle i marken vid förläggningstillfället tillkommer en kostnad om 100 kr per meter (125 kr inkl. moms).

För övriga anslutningar lämnas offert, dock med lägsta avgift enligt tabellen ovan.

Återanslutning av uppsagda abonnemang:

 • Inom 5 år, offert eller minimun 3 500 kr exkl. moms.
 • Efter 5 år är kostnaden densamma som vid nyanslutning oavsett nätåtgärd.

Priser för tillfälliga anslutningar 2024

Alternativ för tillfälliga anslutningar

 • Kort: när anläggningen ska användas max 7 dagar debiteras normal- eller akut fast avgift plus en schablonkostnad på 7 kr/ampere. Inget mätarmontage behövs.

 • Normal: beställning minst 5 arbetsdagar innan anslutningen. Priset gäller max ett år om ingen annan överenskommelse gjorts.

 • Akut: beställning mindre än 5 arbetsdagar innan anslutningen eller om själva anslutningen måste göras utanför normal arbetstid. Priset gäller max ett år om ingen annan överenskommelse gjorts.

 • Förlängd: när ett år gått sedan anläggningen anslöts börjar automatiskt en extra månadsavgift att debiteras, utöver gällande säkrings- eller effekttariff. Ingen varning meddelas när den tillfälliga anslutningen överstigit ett år.

För ”Normal”- och ”Akut” tillfällig anslutning med huvudsäkring upp till 63A tillämpas säkringstariff för motsvarande abonnemangsklass.

För lågspänningsanläggningar med huvudsäkring från 80A och uppåt samt högspänningsanslutningar tillämpas effekttariff för motsvarande abonnemangsklass.

För anslutning av högspänningsanslutningar gäller leveranstid och pris enligt offert.

För alla alternativ utom ”kort” behöver du teckna ett elhandelsavtal för den el som ska användas på den tillfälliga anläggningen. Det görs med valfritt elhandelsbolag. Om inget elhandelsavtal har tecknats får du ett anvisningsavtal.

Avgifter för tillfällig anslutning, exkl. moms

Intervall för huvudsäkring

Kort
Max 7 dagar

Normal
Fast avgift

Akut
Fast avgift

Förlängd
Tillägg >1 år

16-63A

Fast avgift + 7 kr/ampere (112–441 kr)

3 500 kr

5 500 kr

Fast avgift + tillägg enl. tabell nedan

80-250A

Fast avgift + 7 kr/ampere (560–1 750 kr)

5 500 kr

7 500 kr

Fast avgift + tillägg enl. tabell nedan

>250A

--

15 000 kr/kabel

--

Enl. offert + tillägg enl. tabell nedan

Högspänning

--

Enligt offert

--

Enl. offert + tillägg enl. tabell nedanSärskild avgift, tillägg vid förlängd tillfällig anslutning > 1 år, exkl. moms

Intervall för huvudsäkring

Tillfällig anslutning överstigande 1 år

16-25A

800 kr/månad

35-63A

1 200 kr/månad

80-125A *

2 100 kr/månad

160-200A *

2 800 kr/månad

250-500A *

3 600 kr/månad

>500A *

7 200 kr/månad

Högspänning *

6 400 kr/månad


* Byggströmmar >63A på tillfälliga arbetsplatser med en tidplan på utförandetid över 12 månader.
Bifogas tidplanen i föranmälan och den anses rimlig kan uppskov på tilläggsavgift ges. 

Priser övriga kostnader 2024

Inflyttning och utflyttning
Inflyttningsanmälan ska vara oss tillhanda i god tid före inflyttning, dock senast kl 14:00 dagen innan. Inflyttningsavgift uttages med 200 kr plus moms (250 kr inkl moms).

Utflyttningsanmälan ska vara oss tillhanda senast 30 dagar före utflyttning. Uppsägningstiden kan kortas om vi har ny kund på elabonnemanget.

Om vi saknar kunduppgifter på elabonnemanget frånkopplas elen.

Avgift för tillkoppling vid inflyttningsanmälan

Exkl. moms

Inkl. moms

Om anmälan görs senast kl 14:00 dagen innan

200 kr

250 kr

Tillägg: om anmälan görs samma dag före kl 14:00

400 kr

500 kr

Tillägg: om anmälan görs samma dag efter kl 14:00

920 kr

1 150 kr

Avgift för tillkoppling efter frånkoppling

Ej momspliktigt

Tillkoppling aviserad före kl 14:00

1 310 kr

Tillkoppling aviserad efter kl 14:00

2 488 kr

Avgift för frånkoppling åt elleverantör

Exkl. moms

Frånkoppling

768 kr

Tillkoppling aviserad före kl 14:00

768 kr

Tillkoppling aviserad efter kl 14:00

1 488 kr


Kontroll av elmätare

Exkl. moms

Inkl. moms

Om kunden accepterar att vi monterar en kontrollmätare- och mätaren visar sig vara felaktig

kostnadsfritt

kostnadsfritt

- och mätaren visar sig vara felfri

1 680 kr

2 100 kr
Om kunden vill att mätaren kontrolleras av ackrediterat organ- och mätaren visar sig vara felaktig

kostnadsfritt

kostnadsfritt

- och mätaren visar sig vara felfri

3 200 kr

4 000 kr

Bomkörningsavgift
Om vår personal inte kan utföra arbetet vid bestämd tidpunkt, på grund av t.ex. felaktig förläggning, faktureras 1 300 kr exkl. moms (1 625 kr inkl. moms) för bomkörning. I priset ingår restid och upp till en timme arbete. Om arbetet tar längre tid debiteras nästkommande timmar med 590 kr/tim exkl. moms.


Anslutningar och anläggningar

Allt vårt arbete leder till det du knappt märker- el i ditt hem. Här hittar du information om när du vill ansluta eller återansluta till vårt elnät eller så kanske du behöver en tillfällig anslutning under byggtiden.

Avtalsvillkor för anslutning

Kärt barn har många namn. Här är det vi kallar avtalsvillkor. Våra avtalsvillkor för elnät är utarbetade av Svensk Energi, efter överenskommelse med Konsumentverket.

Här hittar du det finstilta för privatkunder.

Avtalsvillkor privatkunder Pdf, 243 kB.

Uddevalla Energis Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument Pdf, 11 kB.

Villkor för nyanslutning Pdf, 14 kB.

Bryta strömmen tillfälligt

Vi hjälper dig att bryta strömmen till din anläggning och kopplar på den igen enligt överenskommen tid.

Behöver du enbart bryta strömmen tillfälligt för t ex fasadmålning, reparationsarbete eller liknande kan du kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00. Vi behöver få in anmälan senast 5 arbetsdagar innan önskat datum för brytningen.

Tänk på att om något arbete ska utföras som påverkar fastighetens servisledning så är det ingen tillfällig in- och urkoppling utan en servisändring som ska föranmälas av en behörig elinstallatör.

Elnätsavgift

Det är vi som elnätsbolag som ser till att elen du köper av din elhandelsleverantör alltid finns i uttaget till dig som kund. Elnätsavgiften du betalar används för att säkerställa säker och snabb transport genom vårt elnät till hem, industrier och andra verksamheter. Den täcker kostnaderna för drift, underhåll och den utbyggnad och modernisering av vårt gemensamma elnät som krävs för omställningen till ett fossilfritt samhälle.

I elnätsavgiften ingår service och beredskap dygnet runt. Vi övervakar elnätet och arbetar kontinuerligt för att förebygga elavbrott genom att uppgradera elnätet, reparera ledningar och kablar.

Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen består av en abonnemangsavgift per år som beror på vilken storlek du har på din huvudsäkring. Den rörliga delen består av elöverföringsavgift och energiskatt för varje överförd kilowattimme.

I taxan ingår lagstadgade avgifter för elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift.

Skatter och moms

Energiskatten är en punktskatt som du betalar på din elnätsfaktura. Elnätsbolaget redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket. Avgiften justeras varje år och senast i december bestämmer regeringen vad skatten blir följande år. Energiskatten betalas för varje enskild kilowattimme som du använder vilket innebär att kostnaden varierar under året.

Elöverföringsavgift

Elöverföringsavgiften är en avgift som betalas av alla som använder elnätet. Den täcker kostnaderna för att överföra elektricitet från där elen produceras hem till dig och till alla andra.

Elöverföringsavgiften beräknas vanligtvis baserat på den mängd elektricitet som du använder och får levererad genom elnätet. Den anges i öre per kilowattimme (öre/kWh).

När elen transporteras uppstår det elnätsförluster på grund av att värme skapas under överföringen. Den förlorade delen el behöver ersättas med mer el och detta är en del i elöverföringsavgiften.

Eftersom Uddevalla Energi är kund till det regionala elnätet som ägs av Vattenfall Eldistribution och de i sin tur köper sin el av stamnätet (SvK), så påverkas vår elöverföringsavgift av hur de två aktörerna prissätter sin överföring till oss.

Avgiften går även till kundservice, att utveckla ny teknik, kommunikation och inköp av el för att kompensera nätförluster, kostnader från överliggande nät och mycket mer.

Inflyttning och utflyttning

Inflyttningsanmälan ska vara oss tillhanda i god tid före inflyttning, dock senast kl 15:00 dagen innan.

Utflyttningsanmälan ska vara oss tillhanda senast 30 dagar före utflyttning. Uppsägningstiden kan kortas om vi har en ny kund på elabonnemanget.

Om vi saknar kunduppgifter på elabonnemanget kopplas elen ur efter två arbetsdagar.

Kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00 för att anmälan en in- eller utflytt eller anmäl en flytt här.

Ledningsflytt

Om du vill att vi flyttar på en ledning (ej servisledning), en stolpe eller ett stag, tar ner en luftledning eller flyttar på ett av våra kabelskåp eller en av våra nätstationer kan du göra en offertförfrågan.

Ledningsflytt kan vara aktuellt exempelvis vid byggnationer eller avstyckning av din fastighet men även om du vill byta från luftledning till jordkabel. Arbetet kan innebära att en föranmälan måste skickas in av en behörig elektriker. Kostnaden för flytten står du som beställande kund för.

Du som fastighetsägare ansvarar alltid för schaktning, inköp samt förläggning av kabelskyddsrör och återställande av mark.

Kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00 för mer information.

En tillfällig ledningsflytt kan vara aktuell vid exempelvis trädfällning, grävning eller i samband med husleverans då ledningen under begränsad tid behöver flyttas för att undvika skador.

Kontakta oss i god tid, senast 5 arbetsdagar innan, då det krävs planering för att ett bra arbete ska kunna utföras säkert.

Gör offertförfrågan för ledningsflytt här.

Nyanslutning

Ansökan om nyanslutning görs via installatörswebben av behörig elinstallatör.

Kontrollera installationsföretagets behörighet med hjälp av elsäkerhetsverkets e-tjänst.

 1. Din elinstallatör anmäler arbetet genom att skicka in en föranmälan till oss. Föranmälan ska bland annat innehålla uppgifter som anläggningsadress, faktureringsadress, servissäkringsstorlek, effektbehov och situationsplan. Nätbolaget bestämmer därefter servisledningens area och var på tomten servisledningen kommer in.

 2. Vid en anslutning är det du som fastighetsägare som anlitar en gräventreprenör på din tomt, förlägger kabelskyddsrör med hjälp av behörig entreprenör, återställer din mark och ser till att det finns en mätarplats lättillgänglig för oss (mätartavla, mätarskåp) i enlighet med gällande bestämmelser.

 3. Vi tar fram ett pris för anslutningen och skickar en offert/servisbeställning till dig. Om du godkänner offerten får ditt elinstallationsföretag ett installationsmedgivande och kan påbörja sitt arbete. Priser för anslutningar upp till 25 A hittar du här.

 4. När elinstallatören är klar med sitt elarbete och grävning och kabelskyddsrör är förlagda enligt våra installationsanvisningar skickar elinstallatören in en färdiganmälan till oss. När Uddevalla Energi har godkänt färdiganmälan ansluter vi din nya anläggning. Vi utför normalt arbetet inom fem arbetsdagar. Om vi inte kan koppla in anläggningen på grund av att något har blivit fel tar vi ut en extra bomkörningsavgift från dig som kund för att täcka våra kostnader.

 5. När vi anslutit din nya anläggning till elnät skickar vi en faktura till dig för nyanslutningen.

Tiden det tar att utföra anslutningen är bland annat beroende på hur elnätet är utbyggt i det område du vill ansluta dig i och hur lång tid det tar innan vi får nödvändiga tillstånd för grävning och kabelförläggning från berörda markägare och myndigheter. Det tar normalt två till sex månader, i vissa fall längre tid, från det att föranmälan kommer in till att den nya anläggningen har anslutits till elnätet.

Alla servisledningar är nätbolagets egendom, även om de helt eller delvis bekostats av annan.

Det är även bra om du som kund kontaktar andra ledningsägare för att samordna eventuell indragning av tele, bredband och kabel-TV.

Vill du få en budgetoffert innan du tar kontakt med en elinstallatör kan du skicka in offertförfrågan.

Servisändring

Servisändring innebär en ändring som påverkar servisledningen och anslutningspunkten på en befintlig anslutning och anläggning. Det kan t.ex vara att flytta servisledningen, flytta mätarskåpet eller din elmätare, dela/slå ihop ett abonnemang eller ändra från en 1-fasanslutning till en 3-fasanslutning.

Är din mätare placerad utomhus gäller vår standardprissättning. Om du däremot vill flytta ut elmätaren eller flytta den från Uddevalla Energis anläggning drar vi en ny serviskabel till dig utan extra kostnad.

Vid ändring av servisledning har du vanligen ett behov av att ta ut en större effekt än vad befintlig servis är dimensionerad för. Att byta servisledning innebär samma arbete för dig som vid en nyanslutning till elnätet.

Du som fastighetsägare ansvarar alltid för schaktning, inköp samt förläggning av kabelskyddsrör och återställande av mark.

Ansökan om servisändring görs via vår installatörswebb av en behörig elinstallatör.

Kontrollera installationsföretagets behörighet med hjälp av elsäkerhetsverkets e-tjänst.

Priset för servisändring varierar beroende på vilket arbete som ska utföras och framgår av offerten som skickas till dig när din elinstallatör har skickat in en föranmälan till oss.

Vill du få en budgetoffert innan du tar kontakt med en elinstallatör kan du skicka in offertförfrågan.

Säkringsändring

Ansökan om servisändring görs via vår installatörswebb av en behörig elinstallatör.

Kontrollera installationsföretagets behörighet med hjälp av elsäkerhetsverkets e-tjänst.

Det är ditt ansvar att se till att den nya huvudsäkringen stämmer överens med ditt abonnemang.

Om du vill höja huvudsäkringen utanför det säkringsintervall du ligger i idag tas en anslutningsavgift ut för höjningen. Avgiften baseras på mellanskillnaden mellan den nya anslutningen och den gamla. Detta gäller inte om du tidigare betalat anslutningsavgift för en säkring i ett högre intervall. Vi har intervall för huvudsäkring, 16 till 25 A. Abonnemangspriser hittar du här.

En ändring av huvudsäkring får endast ske en gång under en 12-månaders period.

Vill du få en budgetoffert innan du tar kontakt med en elinstallatör kan du skicka in offertförfrågan.

Tillfällig anslutning

Vi kan erbjuda tillfällig anslutning till bland annat byggplatser och marknader i elektrifierade områden där anslutning kan utföras från befintligt nät utan förstärkning. En tillfällig anläggning ska vara begränsad i tid. Efter ett år ska anslutningen avslutas alternativt förlängas mot en förhöjd abonnemangsavgift för dig som kund. Du aviseras inte om avgiftshöjningen.

 1. Ansökan om servisändring görs via vår installatörswebb av en behörig elinstallatör.
  Kontrollera installationsföretagets behörighet med hjälp av elsäkerhetsverkets e-tjänst.

 2. Du som kund ska själv ombesörja godkänt byggskåp t.ex. genom att hyra av elinstallatören. Fasad- eller markmätarskåp är inte tillåtet vid tillfällig anslutning.
  Du som kund ombesörjer själv kabel från byggskåpet till din uttagspunkt. Vid en tillfällig anläggning placeras byggskåpet enligt våra anvisningar vid anslutningspunkten, som alltid är intill vår transformatorstation, kabelskåp eller ledningsstolpe.

 3. Placeringen fastställs av Uddevalla Energi och beror på ledig plats i kabelskåp och kapacitet i nätet. Anslutningskabelns längd ska vara anpassad för anslutningspunkten och får vara högst 5 meter lång. Uddevalla Energi kan godkänna annan placering, exempelvis inne på tomtmark med anslutning till befintlig servisledning.

 4. Om byggskåpet är placerat på större avstånd från kabelskåpet eller nätstationen placeras en inmatningsenhet, bestående av gängsäkring eller lastbrytare med säkring, inom 5 meter från kabelskåpet eller nätstationen. Inmatningsenheten är i detta fall anslutningspunkten.

 5. Fram till anslutningspunkten ansvarar Uddevalla Energi för kabeln och efter anslutningspunkten övergår ansvaret till innehavaren av den tillfälliga anläggningen. Samtliga kablar som dras över allmän väg, allmän yta eller på något sätt kan utgöra en risk för allmänheten ska förses med kabelskydd.
  När anläggningen ska kopplas från behöver vi ett separat urkopplingsärende från elinstallatören senast två veckor innan anläggningen ska kopplas från.

Avsluta abonnemang

Det kostar ingenting att avsluta ett abonnemang. Fyll i blanketten "Beställning urkoppling elservis" och skicka in den till oss senast en månad före leveransen ska upphöra. Vi åker ut och monterar ner elmätaren och kopplar bort anläggningen från elnätet. Ditt abonnemang avslutas samma dag som mätaren tas ned. Vi ser också till att ditt elhandelsföretag informeras om att ditt abonnemang ska upphöra så att du får slutfaktura både gällande elnätsavtalet och elhandelsavtalet. På blanketten kan du ange om du vill att vi åker ut och tar ned mätaren en viss dag.

Om du ska flytta och en annan person ska ta över elnätsabonnemanget gör du en flyttanmälan.

Återanslutning

Ansökan om servisändring görs via vår installatörswebb av en behörig elinstallatör.

Kontrollera installatörsföretagets behörighet med hjälp av elsäkerhetsverkets e-tjänst.

Om du vill återansluta din anläggning gäller samma regler som vid en ny anslutning.
Sker återanslutning efter 5 år tas full anslutningsavgift ut, oavsett nätåtgärd.

Vid strömavbrott

Vi på Uddevalla Energi strävar alltid efter att du som kund skall ha en så bra leveranskvalitet som möjligt. De senaste åren har vi haft en tillgänglighet i elnätet på 99,995%. Det innebär att du som kund i snitt drabbas av ett avbrott på cirka 30 minuter per år. Men trots våra ansträngningar händer det att det blir strömavbrott. Ibland rår vårt elnät inte på vädrets makter. Mycket snö och hård vind kan leda till att träden faller på våra ledningar. Ibland händer det också att bävrar fäller träd över eller att större fåglar flyger in i elledningen.

Om "olyckan" ändå skulle vara framme har vår personal beredskap dygnet runt, året om, och det gör att vi snabbt är på plats för att åtgärda de fel som uppstår. Om det är ett större strömavbrott som drabbar fler än dig vet vi ofta om det direkt. Vi har teknisk utrustning som indikerar när strömmen är borta i högspänningsnätet. Vi påbörjar då omgående omkopplingar i elnätet för att leta fram felstället och för att du skall få strömmen tillbaka.

Om du drabbas av strömavbrott

Om du drabbas av strömavbrott, kontrollera följande innan du ringer!

 • Saknar du el helt eller delvis?
 • Har grannen också strömavbrott?
 • Kontrollera din elmätare
 • Kontrollera din jordfelsbrytare
 • Kontrollera dina huvudsäkringar.
  Vid åska avvakta med att kontrollera huvudsäkringarna tills åskovädret är över.
 • Ta fram din elnätsräkning


På din elnätsräkning finns de upplysningar vi behöver för att få fram information om just din elanslutning.

Telefon för felanmälan (dygnet runt): 0522-58 08 00.

OBS!
Om det är fel på din egen elanläggning och du inte kan åtgärda felet själv ringer du till en behörig elinstallatör. Det blir mycket billigare än om du ringer efter oss i onödan. Om vi åker ut och konstaterar att felet är hos dig debiterar vi dig en utryckningsavgift om 1 300 SEK (exklusive moms).

Om du på vår inrådan kontaktar en elektriker och denne konstaterar att felet ändå är på vår anläggning ersätter vi dig för de kostnader du haft för elektriker.

Råd vid strömavbrott

Undvik att öppna kyl och frys mer än nödvändigt, då håller sig maten längre. En modern kyl och frys klarar att hålla maten färsk/fryst i minst 12 timmar utan ström.

Stäng av elektrisk spis, kaffekokare, vattenkokare och liknande utrustning.

Bryt också strömmen till modem och datorutrustning samt TV och dekoder.

Om det är kallt ute så håll dörrar och fönster stängda. Undvik att öppna dörrar och fönster i onödan. Stäng också av el-element om du har sådana hemma. När strömmen kommer tillbaka slår du på el-elementen ett i taget med några minuters mellanrum. Om alla el-element i ett område startar samtidigt är risken stor att säkringarna i kabelskåp och transformatorstationer går sönder.

Bra att ha hemma:
Stearinljus och värmeljus, tändstickor, ficklampa och batteridriven radio samt säkringar - glöm inte huvudsäkringar.

Planerade strömavbrott

Vi utför kontinuerligt underhåll på våra elanläggningar. Det gör vi för att utrustningen skall hålla många år till och för att minska risken för oplanerade strömavbrott. Det kan också handla om att utföra reparationer av fel som ni kunder tipsar om eller som vi upptäcker vid våra årliga besiktningar.

När det är dags för ett underhållsarbete som drabbar dig med strömavbrott, meddelar vi om detta via brevutskick.

När det åskar

Åska och blixtnedslag
Värmeböljor följs ofta lokala åskväder. Dessa åskväder kan orsaka bränder i naturen samt skador på bostäder och elektriska apparater. Det är därför viktigt att ha en koll på hur man bäst skyddar sig själv och sin egendom vid åskväder.

När det åskar är det viktigt att vara särskilt försiktig och tänka på säkerheten. Blixten tar oftast sig in i byggnader via el- eller telenätet, vilket kan orsaka höga spänningar. Även om blixten inte slår ner direkt i huset kan elektriska produkter som TV-apparater och datorer skadas. Utrustning som är ansluten både till el- och telenätet är särskilt utsatt vid åskväder. Avvakta med att kolla dina säkringar så länge det åskar och blixtrar.

Dra ut kontakten
Idag finns det många fler tekniska prylar i hemmet som kan skadas, så det är viktigt att dra ur alla stickproppar och antennkablar när det åskar. Om det går är det bra att koppla ur TV, bredbandsmodem, telefoner och datorer redan innan ovädret drar igång. Det är också en god idé att göra detta när man lämnar hemmet för en eller flera dagar, till exempel vid en semester.

Är åskskydd bra att ha?
Blixtnedslag kan orsaka skada på ledningar och komponenter som inte syns vid första anblicken utan att det märks, vilket kan leda till krypström och orsaka brand. En överspänning från ett blixtnedslag i till exempel en luftledning innebär mycket hög spänning och ström. För att skydda sig ordentligt bör ett effektivt åskskydd vara fast installerat och ordentligt jordat.

Se över din jordfelsbrytare är den rätt installerad, eftersom den kan upptäcka även små krypströmmar. Kontakta ett elinstallationsföretag för hjälp med tekniska lösningar och installation av åskskydd detta är inget du bör göra själv som lekman.

Hur agerar jag när jag är utomhus
En blixt söker sig ofta till höga punkter. Är du ute skall du alltid tänka på säkerheten först. Är du ute på sjön skall du ta dig till land så fort som möjligt. Är du ute på golfbanan, lägg ned klubborna och sök skydd. En sak du ofta inte tänker på är att paraplyer också leder ström.
 
Vad skall du tänka på när det åskar och blixtar

 • Om ett åskoväder närmar sig sök dig inomhus
 • Dra ut sladden till dina elektroniska prylar i hemmet
 • Prata inte i en telefon som har en fast landlina eller i en telefon som laddas.
 • Dra ur strömsladden från din dator när den används.
 • Håll dig långt ifrån metall stängsel och elektriska ledningar som kan leda ström.
 • Var ej på öppet vatten eller fält när det åskar. Försök ej vara i närheten av kraftledningar. Eftersom blixten söker sig till högsta punkten.
 • Vatten leder ström så bara ej i sjöar och vattendrag. Vänta även med att bada eller duscha inomhus.
 • Ha koll på väderprognosen för att veta om äskoväder är på ingång.

Leveranssäkerhet

De fem senaste årens tillgänglighet i vårt elnät har sett ut enligt nedan:


År

Tillgänglighet  

Antal kunder med avbrott > 12 h

Antal kunder med avbrott > 24 h

2019

99,997%

0

0

2020

99,993%

4

0

2021

99,998%

0

0

2022

99,995%

0

1

2023

99,993%

0

0


Avbrottsersättning

Den som drabbas av ett strömavbrott som varar längre än 12 timmar har normalt rätt till avbrottsersättning. Avbrottsperioden börjar räknas då vi fått vetskap om avbrottet.

Ersättningen betalas normalt ut som avdrag på kommande fakturor. Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning, pengarna utbetalas automatiskt. Om du ändå inte fått någon ersättning, bör du dock kontakta oss.

Ersättning utgår ej då felet varit i kunds egen anläggning eller om felet beror på kunds egen försummelse. Ersättning utgår heller inte om anledningen till avbrottet beror av fel i stamnätet som tillhör Svenska Kraftnät.

Avbrottsperiod i timmar

% av beräknad årlig nätkostnad

Minibelopp i kronor*

>12 - ≤24  (>0,5 dygn)

12,5%

1100

>24 - ≤48  (>1 dygn)

37,5%

2200

>48 - ≤72  (>2 dygn)

62,5%

3300


*) Maximal ersättning är dock alltid högst 300% av kundens beräknade årliga nätkostnad.

Ersättning vid skada

Skadestånd för skada på grund av avbrott
Om någon eller något skadas på grund av avbrott i elleveransen, ska detta i vissa fall ersättas av nätägaren. Ersättningen omfattar ekonomisk förlust och annan förlust som har orsakats av avbrottet. Om du till exempel har haft mat i din kyl eller frys som förstörts på grund av ett långt avbrott kan du få ersättning för det.

Skada vid inverkan av el
Om någon eller något skadas på grund av inverkan av el så ersätts skadan av den som äger starkströmsanläggningen från vilken elen senast har kommit.

Produktansvar
För skador som inträffar på grund av säkerhetsbrister i elen ansvarar vi - förutom i en del undantagsfall - när vi överfört elen till dig. Vårt ansvar benämns då produktansvar och enligt ellagens regler om detta skall ett avdrag på 3 500 kronor göras från värdet av det som har skadats.

Generella förutsättningar för alla skadesituationer
Vi tillämpar åldersavdrag. För att ersättning skall kunna betalas ut måste skadan också styrkas och kunna kopplas till en händelse i vårt elnät. Den skadelidande förutsätts också försöka begränsa skadans omfattning.
För att vi ska kunna hantera din skada måste du skicka in en skadeanmälan där du beskriver hur du blivit drabbad. Vi behöver också dokumentation på det som blivit skadat. Dokumentationen kan utgöras av kvitton, fotografier eller en skaderapport från en auktoriserad reparatör.
 
Om du vill veta mer kan du läsa om detta i våra avtalsvillkor och i ellagen.
 
För näringsidkare gäller andra regler än för konsumenter.


Lär dig om elektricitet och energi

Vad är energi? Vad är elektricitet? Vad är lågspänning? Och vad är skillnaden på watt och ampere? Här får du svaren.

Två tekniker tittar på en elmätare

Vad är energi?

Energi är nödvändigt för allt liv. Växter och djur behöver energi för att fungera och överleva. Energi finns också lagrad i vår mat, i form av kolhydrater, som vi omvandlar till värme och rörelse. Ett annat exempel är energin som finns lagrad i oljan som vi använder för att driva våra bilar. Vanliga enheter för att mäta energi är Joul (J), kalori (cal) och wattimme (Wh).

Vatten som finns i en damm eller sjö har ett visst mått av lägesenergi. När vattnet sätts i rörelse omvandlas lägesenergi till rörelseenergi. När vi driver vattnet genom en turbin får vattnets rörelseenergi turbinen att snurra. Turbinen sitter fast i en generator och i generatorn omvandlar vi rörelseenergin till elektrisk energi. På samma sätt omvandlas vindens energi till el i ett vindkraftverk. Alla sopor vi slänger innehåller också energi. På vårt kraftvärmeverk Lillesjö förbränner vi sopor för att göra fjärrvärme och el.

Nu vet du mer om energi. Över till elektricitet (eller el).

Vad är elektricitet?

Med elektricitet menar vi vanligen elektrisk ström. För att få ström i en elkabel måste vi först ha spänning. Tänk dig att vi har två skålar: en med vatten och en utan vatten. Vi vill föra vattnet från den ena skålen till den andra genom ett rör. För att få vattnet att rinna behöver vi ha en höjdskillnad mellan skålarna. Vattnet rinner från den skål som är placerad högre till den skål som är på en lägre nivå. Ju högre höjdskillnad det är, ju fortare rinner vattnet.

I ett elektriskt system kallar vi höjdskillnaden för potentialskillnad och den kan mätas i enheten Volt [V]. Det är vår spänning (U). Ju högre potentialskillnad, desto högre spänning får vi. Ett batteri har ju två anslutningar eller "poler". Mellan dessa poler kan vi mäta spänningen. För att få ström från ena polen till den andra måste vi förbinda dem med en elektrisk tråd (tråd av metall). Vi får då en rörelse av elektroner som vandrar från den ena polen till den andra. Detta är elektrisk ström (I) och den mäter vi med enheten Ampere [A].

Och vad är en servisledning?

Hemma i ditt hus använder du elen till många saker. Du behöver el till dina lampor och till spisen eller till tv:n och datorn. För att du ska få elen levererad hem till dig måste du ha en elledning till ditt hus. Den ledningen kallas serviskabel. Andra änden på serviskabeln är ansluten till vårt elnät och vårt elnät är anslutet till andra elnät och till kraftstationer där man tillverkar elen.

Hur mycket el du använder beror på hur många saker du har som behöver el och hur ofta eller länge du använder dem. Den el (el-energi) du använder mäter vi med enheten kWh, och för att veta hur mycket el du använder där hemma mäter vi elen i en elmätare som finns i ditt elskåp.

El kan vara farlig – anlita en behörig elektriker

Att el kan vara farlig borde alla känna till. Myndigheterna har valt att kalla den farliga elen för starkström. Det finns särskilda lagar och föreskrifter för starkström som säger vad du får och inte får göra. Bland annat måste du ha tillräcklig kunskap om elen och dess risker för att få hantera den. Många arbeten och installationer med el kräver därför att du har en speciell behörighet på samma sätt som läkare måste ha en licens för att få utöva sitt yrke. Det är också viktigt att veta att den som utför en elinstallation alltid är ansvarig för sitt arbete. Det innebär att du kan straffas för fel du gjort och då blir skadeståndsskyldig.

Ta reda på om du får utföra elarbetet själv med elsäkerhetsverkets e-tjänst Koppla säkert

Nivåer av spänning

Spänningsnivåerna 230 och 400 Volt kallas för lågspänning, men det betyder absolut inte att den är ofarlig. Det är alltså också starkström. Om spänningen är högre än 1000 Volt kallas den högspänning. Vi på Uddevalla Energi Elnät har tre spänningsnivåer i våra nät: dels har vi 40 kV-nät (alltså 40 000 volt) som matar våra fem stora mottagningsstationer i Uddevalla, Forshälla och Ljungskile. Från dessa mottagningsstationer går det ledningar i luften eller kablar i marken med spänningen 10 kV (10 000 volt). Dessa 10 kV-ledningar (högspänningsledningar) matar sedan alla de ”små” nätstationer som transformerar spänningen till 400 V.

Elektriska begrepp och enheter

 • Spänning U mäts i enheten Volt (V). 1kV = 1000V
 • Ström I mäts i enheten Ampere (A). 1kA = 1000A
 • Effekt P mäts i enheten Watt (W). 1kW = 1000W
 • Energi W mäts i enheten Wattsekund (Ws) eller Wattimmar (Wh). 1kWh = 1000Wh
 • Tiden t mäts i enheten sekund (s) eller timmar (h)

Förstå dig på din elmätare

För att läsa av din mätarställning använder vi två typer av elmätare: Landis&Gyr och Elmätare E350. Här kan du läsa mer om de två vanligaste mätarna - och hur du förstår dig på dem.

Elmätare E350 med kommunikationsmodul

På anläggningen finns en fjärravläst elmätare monterad. Detta innebär att nätägaren har möjlighet att läsa av mätaren från distans.

Mätarens displayvisning i normalläge:
Displaytest, alla segment i mätaren lyser.
Aktiv energi i kWh
Aktiv effekt i kW

Mätarens displayvisning vid knapptryckning:
Displaytest, alla segment i mätaren lyser.
Aktiv energi i kWh
Aktiv effekt i kW
Effekt fas L1
Effekt fas L2
Effekt fas L3

Mätarens utökade displayvisning:
Om din anläggning har produktion av el med solpaneler eller liknande: Håll in displayfunktionsknappen i cirka 5 sekunder tills displayens alla segment tänds, även kallad displaytest. Stega med funktionsknappen tills det står 2.8.0 under räkneverket (räkneverket visar producerad Energi i kWh).

Mätarens anläggningsbrytare:
Denna mätare är försedd med en anläggningsbrytare. Observera att anläggningsbrytaren inte får användas som huvudbrytare vid arbete i anläggningen! Om du – vid till exempel semester eller vid vinterstängning av sommarstuga – vill bryta din anläggning för en längre tid: använd alltid mätarens anläggningsbrytare. Skruva inte ur huvudsäkringarna och använd inte huvudbrytaren!

För att göra anläggningen spänningslös:
håll in anläggningsbrytarknappen i minst 2 sekunder. Dioden på kommunikationsmodulen blinkar rött, efter några sekunder slår brytaren från anläggningen och anläggning blir spänningslös. Mätaren registrerar ingen förbrukning då din anläggning är avstängd och dioden för brytare blinkar nu grönt. Nätbolaget kan kommunicera med mätaren och ser att anläggningsbrytaren är frånslagen.

För att spänningssätta anläggningen igen:
håll in anläggningsbrytarknappen i minst 2 sekunder, brytaren slår till anläggningen och dioden lyser med fast grönt sken.

Diodbeskrivning brytare (breaker) på kommunikationsmodulen:

 • Grönt sken: Anläggningen är på och anläggningsägaren kan själv bryta.
 • Grönt blinkande: Anläggningen är bruten och anläggningsägaren kan själv slå till igen.
 • Rött blinkande: Anläggningen är bruten och blockerad av nätbolaget.

Elmätare Landis&Gyr med kommunikationsenhet Metrima

I displayen (3) visas växlande mätarställning och testbild.

 • Om strömmen varit bruten och mätaren åter får spänning körs ett testprogram i cirka 30 minuter, där bland annat fasspänning visas.
 • Om lysdioden Service (4) lyser med fast rött sken, kan det betyda att elmätaren inte fungerar.
 • Om du har en elmätare med gul strömbrytare (1) kan du via denna slå av strömmen till fastigheten utan att elmätaren tappar spänning.

 

För att slå på eller av strömmen:
håll knappen intryckt i 1-2 sekunder. Någon sekund efter att du släpper knappen hörs ett klickljud då brytaren ändrar läge. Brytarens läge framgår även av lysdioden Breaker (2). Om dioden lyser med fast grönt sken är strömmen påslagen – och om den blinkar är strömmen avslagen. Om dioden blinkar med rött sken är brytaren blockerad och kan då inte slås på med den gula knappen. Observera att mätaren även kan finnas utan inbyggd brytare, men samma funktion gäller för lampor och display.


Nu är det dags att byta till framtidens elmätare

Vi byter din elmätare till följd av nya funktionskrav

Energimarknadsinspektionen har, på uppdrag av regeringen, tagit fram funktionskrav för framtidens elmätare. De nya funktionerna ger bättre förutsättningar för att följa din förbrukning och därmed en möjlighet för dig att minska energiförbrukningen och kostnaderna. Innan 2025 ska alla cirka 5 miljoner elmätare i Sverige bytas ut.

Uddevalla Energi påbörjar elmätarbyten hösten 2020 och kommer att vara klara under 2024

Du kommer att få information i god tid innan mätarbytet om när vi kommer till dig. Om din elmätare är tillgänglig för oss behöver du inte vara hemma när vi gör bytet.

Sitter elmätaren inomhus behöver vi komma in till dig. Om du inte är hemma när teknikern gör besöket kommer vi att lägga en lapp där du ombeds att höra av dig och boka en tid som passar. Det är viktigt att någon är närvarande som vet var elmätaren finns.

Elmätarbytet är kostnadsfritt för dig som kund. Arbetet tar cirka en halvtimme och du kommer att få ett kortare elavbrott på cirka 10 minuter. Arbetet utförs vardagar normalt mellan klockan 7.15-16.00.

De gamla mätarna återvinns
De gamla mätarna samlas in, delarna separeras, sorteras efter material och återvinns sedan.

Tänk på följande

 • Att elmätaren inte är blockerad
 • Informera alla i hushållet om elmätarbytet
 • Teknikern som besöker dig bär Uddevalla Energis kläder eller uppvisar att arbete sker på uppdrag av oss

Coronavirus Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och utför alltid arbetet på ett säkert sätt för både dig och oss. Vi byter elmätaren även om den sitter inne i fastigheten under förutsättning att du och din familj är friska. Vi kommer då att knacka på och ta några steg tillbaka. Du får sedan frågan om du och din familj är symptomfria. Med omtanke för dig och våra tekniker ber vi dig tänka på att hålla avstånd och undvika personlig kontakt.

Tillsammans tar vi ansvar för att minska risken för smittspridning av Covid-19.


Aktuella samråd

Här hittar du samrådsunderlag för ledningarna över Rimnersvallen.

Rapport hasselsnok och hasselmus Pdf, 2 MB.

Kontakta oss om elnät

Har du frågor eller funderingar om elnät? Kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se så svarar vi dig.

Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.