Solevalla
Solevalla

Nu gör vi el av solsken.

Nu gör vi el av solsken

Nu är Solevalla solcellspark klar! Solcellsparken ligger vid Forshälla Holmen, väster om E6. Parken är 6000 kvadratmeter stor. Elen vi producerar i solcellsparken finns tillgänglig för uddevallaborna via laddstolpar runt om i kommunen. Den el vi producerar i parken räcker för att driva 150 elbilar 1000 mil/år i minst 25 år!

 
8 snabba fakta om parken

 • Toppeffekt 253kW
 • Årsproduktion 250000kWh
 • Byggyta på mark ca 6000m2
 • Antal paneler 920st a 275W
 • Modularea 1500m2
 • Parken kommer att leda till minskade koldioxidutsläpp med 170 ton/år
 • Livslängden parken är beräknad till minst 25 år
 • Marken i anläggningen sköts och hålls ren av betande får.


Sol i tanken – ladda din elbil i våra solstolpar

Vi vill aktivt uppmuntra till en omställning till fossilfritt fordonsbränsle. Och ska vi göra en omställning måste vi också bygga fossilfri elproduktion. Solcellsparken beräknas kosta 3,5 miljoner kronor att anlägga och laddplatserna cirka 1,5 miljon. Vi hoppas på att få ungefär hälften av summan i bidrag från Naturvårdsverket. Vi tror på att om vi ska lyckas nå de miljömål som finns i Sverige och världen måste vi satsa på förnybar energi.

Idag finns det flera laddplatser i Uddevalla centrum vid Achebergsplatsen/Sagaplan och kampehof. Vi har också satt upp laddstolpar vid vårat eget huvudkontor och vid vårt kraftvärmeverk Lillesjö, dessa kan användas av våra bilar och för besökare. Vi vill att det ska vara enkelt att ladda sin elbil och det kommer finnas 80 laddplatser. På kartan nedan kan du se de olika etapperna och var laddstolparna kommer att placeras ut.

 

Klicka på bilden för att se den i större format.


Laddplatser

Sagaplan 4 laddplatser
Kampenhof 10 laddplatser
Rimnersvallen 8 laddplatser
Laxbutiken 8 laddplatser
Gustafsberg 4-8 laddplatser
Herrestad 4-8 laddplatser
Badhuset 8 laddplatser
Sjukhuset 8 laddplatser
Ljungskile c 6 laddplatser
Järnvägstation 4-8 laddplatser
Ishallen 4-8 laddplatserMikroproduktion

När du producerar egen el blir du mikroproducent. Som mikroproducent kan du sälja överskottet från din solkraftsproduktion till oss.

Då köper vi helt enkelt den el som du får över och ser till att fler kan ta del av den förnybara energi som du producerat.

Bra att veta om du är mikroproducent

En mikroproduktionsanläggning betalar inte någon extra kostnad för anslutning, beräkning och mätning. (om anslutningen inte måste förstärkas/säkras upp) Vilket produktionsanläggning (högre effekt och Ampere) gör. Vi som elhandlare har heller ingen mottagningsplikt vid produktionsanläggningar som vi har till mikroproduktionsanläggningarNotera att vi inte behöver göra något mätarbyte, våra mätare är rustade för mikroproduktion redan. (vi bara registrerar anläggningen- se vidare under process)

Tips om du vill bli mikroproducent

Läs på om mikroproduktion
Ta reda på information om tekniklösningar, undersök möjlighet till bidrag och ersättning. Ibland behövs bygglov för att få sätta upp en egen produktionskälla. Bor man i lägenhet behövs tillstånd från fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen att koppla in egen utrustning för elproduktion.

Kontakta en elinstallatör
Kontakta en behörig elinstallatör. Installatören skickar in en föranmälan och en blankett för mikroproduktion till oss. Vi behöver information om produktionseffekten för att avgöra om befintlig anslutning behöver ändras.

Vi hanterar din förfrågan
När vi fått in underlag från elinstallatören behandlar vi detta, därefter skickar vi ett medgivande om installation till elinstallatören. Sedan kan arbetet påbörjas.

Om det befintliga abonnemanget är tillräckligt betalar kunden ingenting för anslutning. Om däremot det befintliga abonnemanget behöver utökas betalar du för skillnaden mellan din nuvarande och din nya anslutning.

Hur du blir mikroproducent

Installation av produktionsanläggning
När kundens elinstallatör har fått vårt medgivande kan hen installera produktions-anläggningen. När allt är klart skickar elinstallatören en färdiganmälan till oss.

Välj elhandelsföretag
Kunden kan själv välja vilket elhandelsföretag den vill sälja sitt elöverskott till. Om elhandlaren ”vill ha” kunden behöver denne uppgifter om nätområdes-ID och anläggnings-ID. Man bör teckna avtal i god tid.

Bra att veta
De flesta elhandlare har som regel att om de skall köpa överskottsenergin vill de även ha konsumtionsanläggningen, så även UEAB.

Elmätare
Kundens elmätare måste kunna mäta i båda riktningarna, både produktion och konsumtion. Vi på Uddevalla Energi behöver inte göra något mätarbyte då våra mätare redan hanterar denna funktion. Däremot måste vi registrera anläggningen- se vidare under processer.

Jordbruksfastighet
Har du en jordbruksfastighet och vill installera en solcellsanläggning kan du läsa mer om beskattningskonsekvenser på Skatteverkets hemsida.

Ersättning

Givetvis behöver man inte betala någon nätavgift för att mata in el på nätet.
Som mikroproducent får man betalt för den överskottsel man levererar in på vårt elnät. Kunden får ersättning dels från oss som nätbolag och dels från det elhandelsföretag som kunden valt att sälja elen till.

Ersättningen från oss som nätbolag är 3,8 per kWh inmatad i nätet, och kallas nätnytta. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt nät tack vare kundens elproduktion. Hur stor ersättningen blir varierar mellan bolagen.

Ersättningen från oss som elhandlare är vårt rörliga pris utan påslag.

Faktura

Kunden får här något som kallas självfaktura, vilket innebär att i stället för att kunden skall fakturera Uddevalla Energi för den inmatade elen så ställer vi ut en faktura i kundens ställe.

Detta innebär att kunden får en separat faktura på sin mikroproduktion där det bland annat framgår hur mycket produktionen uppgått till samt hur stor ersättning som kommer utbetalas. Här finns krav från skatteverket, det skall bl.a. finnas ett eget faktura serienummer. Dessa fakturor skrivs ut lokalt hos oss i dag.

Skattereduktion

Som mikroproducent har man möjlighet att få skattereduktion på upp till 18 000 kronor per kalenderår. För att ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.

Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

Utrustning

Den produktionsutrustning kunden väljer ska vara CE-märkt, fast ansluten och installerad av behörig elinstallatör.

Inköp av produktionsanläggning står kunden naturligtvis för själv. Det är inte tillåtet att ansluta produktionsenheter genom en vanlig stickpropp då det kan få stora konsekvenser för elsäkerheten.

Anslutning av mikroproduktion till Uddevalla Energi

Mikroproduktionsanläggning

 • Produktion med maxeffekt 43,5 kW ansluten till ett säkringsabonnemang om högst 63 A.
 • Produktionen ska vara registrerad som en separat anläggning.
 • Produktionen ska mätas per timme.

Som kund betalar du för

 • Inköp, installation, drift och underhåll av din mikroproduktionsanläggning.
 • En ny eller utökad befintlig anslutning till elnätet (om det behövs).
 • Den el du konsumerar som du inte har producerat själv, med samma nättariff som tidigare.
 • Elnätsanvändning (nätavgift).

För att minska intallationskostnaden för en solcellsanläggning är det möjligt att använda sig av ROT-avdrag eller att ansöka om investeringsstöd hos Länsstyrelsen. ROT-avdrag och investeringsstöd kan inte kombineras.

Som kund behöver du inte betala för:

 • Byte av din elmätare (om det behövs).
 • Mätning av din producerade el.
 • Inmatning av den el du producerar till elnätet och överföring av den producerade elen till slutkund.
 • Användning av egenproducerad el.
 • Energiskatt och moms på den del av din egenproducerade el som du själv använder.

Som kund kan du få betalat för:

 • Att den el du producerar matas in på och avlastar elnätet, så kallad nätnyttoersättning.
 • Den el du matar in på elnätet som säljs på den nordiska elbörsen Nordpool. Kontakta din elhandlare för att skriva ett elhandelsavtal.
 • Skattereduktion kan både privatpersoner och företag som maximalt har en 100 A säkring i anslutningspunkten göra avdrag för i sin delkaration.
 • Elcertifikat (om du producerar förnybar el och fått godkänt på din ansökan om elcertifikat från Energimyndigheten).

Krav som ställs vid installation av produktionsanläggningar i elnätet:

 • Innan någon elproducerande utrustning installeras i elanläggningen ska Uddevalla Energi Elnät AB kontaktas för att avgöra om en producerande utrustning får anslutas till nätet eller inte.
 • Allt installationsarbete ska utföras av en behörig elektriker.
 • Stickproppsanslutning är inte tillåten. Anläggningen ska vara fast ansluten till elnätet.
 • Elkopplare av typen lastfrånskiljare (blockerbar i öppet läge) ska finnas placerad efter mätaren vid mätplatsen. Elkopplare ska vara åtkomlig Uddealla Energi Elnäts personal.
 • Separat överströmsskydd ska finnas.
 • Alla produkter som används ska vara CE-märkta.
 • Uddevalla Energi Elnät AB rekommenderar att all anslutning av produktionsanläggningar sker trefasigt.
 • Elproduktion ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.
 • Särskild märkning som visar att det finns elproduktion kopplad till anläggningen ska finnas i kundens gruppcentral och mätarskåp.
 • Kunden ansvarar för att produktionsanläggningen underhålls och provas enligt tillverkarens specifikationer så att reläskydd och annan skyddsutrustning fungerar som avsett.
 • Reläskyddsprotokoll på svenska ska tillhandahållas av tillverkaren och bifogas i föranmälan.

För solcellsanläggningar gäller även:

 • Brytare ska installeras på DC- och AC-sidan om växelriktaren.
 • Växelriktaren ska vara fast ansluten och avsäkrad på en egen gruppledning i gruppcentralen eller i fasadmätarskåpet.

Standarder och författningar som ska följas:

 • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om viss elektriskt materiel.
 • Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet.
 • Svensk Standard SS-EN 50438.
 • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.
 • Svensk Standard, Elinstallationsreglerna SS 436 40 00.
 • Tillverkarens anvisningar.

Installationsregler
SS 436 40 00 (bland annat kapitel 55 o 712)
SS-EN 50438 inklusive ändringar enligt SEK TK 8

Installationsguide
Svensk Energis rapport: Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO

Elsäkerhetsverkets rapport: Informationsbehov och elsäkerhetskrav rörande solcellsanläggningar

Mer information
Energimyndigheten, Solportalen
Elsäkerhetsverket
Elsäkerhetsverkets publikation om solel
Svenska Kraftnät
Svensk Energi
Energiföretagen
SERO - Sveriges Energiföreingars Riks Organisation
Svensk Solenergi

Skriv ut pdf om mikroproduktion här

Frågor & svar

Köper UEAB elcertifikat för mikroproduktion?
Nej vi köper inte elcertifikat för mikroproduktion då det ofta handlar om små volymer.

Vad är mottagningsplikt?
Om du köper din el av Uddevalla Energi har vi enligt ellagen mottagningsplikt för kundens elproduktion.

Med mottagningsplikt menas att om kunden som mikroproducent inte ingått avtal med ett elhandelsföretag om att sälja sin el, måste det elhandelsföretag som har elleveransen till kunden ta emot den el som matas in på elnätet.