Projektor
Projektor

Vi skapar möjligheterna i ditt företag.

Elen från oss bara funkar - en halv miljon minuter varje år.

Ibland är valet enkelt. Du som är företagare i Uddevalla eller Ljungskile med omnejd är automatiskt elnätskund hos oss på Uddevalla Energi.

Vi har ensamrätt på att bygga och driva elnät inom vårt område (det har Energimarknadsinspektionen bestämt). Det är ett ansvar som vi tar på största allvar, med mycket goda resultat: under ett helt år har en medelkund bara 30 minuters avbrott (och då ska du veta att det går över en halv miljon minuter på ett år). Det ska bara funka.

 

Karta över Uddevalla Energis nätområde

Karta över uddevalla energis nätområde
Elnät

Elnätet

Du är en av 26 000 företags- och privatkunder inom det 170 mil långa elnätet från Uddevalla Energi. Den elnätsavgift som du och alla andra elnätskunder betalar täcker kostnaderna för de ledningar och stationer (över 500 transformatorstationer!) som behövs för att överföra elen från producenten till dig som användare. Vi jobbar med stolthet för dig som är företagare i Uddevalla eller Ljungskile.

Läs vår övervakningsrapport Pdf, 49 kB.

Gör flyttanmälan

Vi hjälper dig att flytta till det elbolag och elavtal som du valt! Ring vår kundservice på 0522-58 08 00 så ordnar vi det för dig.

Ska du gräva?

Här hittar du ledningsanvisning och information och om vad du ska tänka på innan du börjar gräva.

Våra företagspriser för elnät

Du behöver ett elnätsabonnemang för att vara kopplad till elnätet. Det vanligaste är ett säkringsabonnemang, där du betalar efter vilken storlek du behöver på huvudsäkringen samt för varje överförd kWh. Om du har större behov, alltså en säkring från 80 ampere och uppåt, erbjuder vi effektabonnemang där du istället betalar för den effekt du abonnerar på. Oavsett abonnemangsform tillkommer en avgift för själva elöverföringen.

Priser lågspänning from 2024-01-01

Säkringstariff - lågspänning upp till 63A
Elöverföringsavgift: 11,00 öre/kWh exkl. moms (13,75 öre/kWh inkl. moms)
Energiskatt: 42,80 öre/kWh exkl. moms (53,50 öre/kWh inkl. moms)

Abonnemangsklass

Huvudsäkring
(Ampere)

Abonnemang
kr/år exkl. moms

Abonnemang
kr/år inkl. moms

Säkringstariff 16A,
3-fas lägenhet

16

1 520

1 900

Säkringstariff 25A,
1-fas lägenhet

16

1 520

1 900

Säkringstariff 16A

16

2 900

3 625

Säkringstariff 20A

20

4 400

5 500

Säkringstariff 25A

25

6 220

7 775

Säkringstariff 35A

35

8 980

11 225

Säkringstariff 50A

50

12 700

15 875

Säkringstariff 63A

63

16 640

20 800

 

I taxan ingår lagstadgade avgifter för elsäkerhetsavgift 11,10 kr (13,88 kr inkl. moms), nätövervakningsavgift 4,35 kr (5,44 kr inkl. moms) och elberedskapsavgift 39,20 kr (49 kr inkl. moms).

Ovanstående avser trefasleverans vid spänningen 400/230 V.

Säkringstariff 16A, 3-fas lägenhet är endast avsedd för bostäder i flerfamiljshus med minst fyra abonnemang per servis varav minst tre bostäder.

Inflyttningsavgift uttages med 200 kr plus moms (250 kr inkl. moms).

I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012K (rev 2) för konsument och NÄT 2012N (rev) för näringsidkare.

Priser lågspänning effekttariff from 2024-01-01

Avgifter är angivna exklusive moms.
Energiskatt tillkommer med 42,80 öre/kWh.

Taxa

Lågspänning effekttariff
80-200A

Lågspänning effekttariff
>200A

Huvudsäkring

80-200A

>200A

Abonnemangsavgift (kr)

10 800

14 130

Effektavgift (kr/kW)

505

505
Elöverföringsavgift (öre/kWh)

11,00

11,00


Abonnemangets storlek skall meddelas Uddevalla Energi Elnät senast den 31 januari varje år och gäller ett år, om ingen annan överenskommelse finns. Om inget meddelas gäller föregående års abonnemangsstorlek.

I taxan ingår lagstadgade avgifter för elsäkerhetsavgift 11,10 kr, nätövervakningsavgift 4,35 kr och elberedskapsavgift 39,20 kr.

Om utnyttjad aktiv effekt överstiger abonnerad effekt, utgår för den överuttagna effekten en avgift på 1,2 gånger effektavgiften.

Om utnyttjad reaktiv effekt överstiger 50% av abonnerad aktiv effekt, utgår för taxa Lågspänning effekttariff >200A en avgift på 95 kr/kVar för den överuttagna reaktiva effekten.

Den under året utnyttjade aktiva respektive reaktiva effekten anses vara medelvärdet av de två högsta värdena från skilda månader för uttagen medeleffekt per timme.

Sänkning av abonnerad effekt kan göras en gång per år inför nytt kalenderår.

Justering av abonnerad effekt får ske högst en gång per kalenderår, om ingen annan överenskommelse finns. Höjning måste aviseras i förväg och kan innebära att matande nät behöver förstärkas innan justeringen kan genomföras.

Vid stora, eller flera små, justeringar av abonnerad effekt kan mätsystemet behöva byggas om för att uppfylla mätkraven. Ombyggnaden bekostas av abonnenten.

I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012K (rev 2) för konsument och NÄT 2012N (rev) för näringsidkare.

Priser högspänning from 2024-01-01

Högspänningstariff 10 kV
Avgifter är angivna exklusive moms.
Energiskatt tillkommer med 42,80 öre/kWh.

Taxa

Högspänning effekttariff

Abonnemangsavgift (kr)

27 100

Effektavgift (kr/kW)

460Elöverföringsavgift (öre/kWh)

9,00


Abonnemangets storlek skall meddelas Uddevalla Energi Elnät senast den 31 januari varje år och gäller ett år, om ingen annan överenskommelse finns. Om inget meddelas gäller föregående års abonnemangsstorlek.

I taxan ingår lagstadgade avgifter för elsäkerhetsavgift 905 kr, nätövervakningsavgift 870 kr och elberedskapsavgift 2129 kr.

Om utnyttjad aktiv effekt överstiger abonnerad effekt utgår, för den överuttagna effekten, en avgift på 1,2 gånger effektavgiften.

Om den utnyttjade reaktiva effekten överstiger 50% av den abonnerade aktiva effekten, utgår för den överuttagna effekten en avgift på 90 kr/kVAr.

Den under året utnyttjade aktiva respektive reaktiva effekten anses vara medelvärdet av de två högsta värdena från skilda månader för uttagen medeleffekt per timme.

Sänkning av abonnerad effekt kan göras en gång per år inför nytt kalenderår.

Justering av abonnerad effekt får ske högst en gång per kalenderår, om ingen annan överenskommelse finns. Höjning måste aviseras i förväg och kan innebära att matande nät behöver förstärkas innan justeringen kan genomföras.

Vid stora, eller flera små, justeringar av abonnerad effekt kan mätsystemet behöva byggas om för att uppfylla mätkraven. Ombyggnaden bekostas av abonnenten.

I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012H (rev).

Priser för nyanslutning 2024

Huvudsäkring
(Ampere)

Avstånd
(m)

Engångsavgift
kr exkl. moms

Engångsavgift
kr inkl. moms

16-25

0-199

28 000

35 000

16-25

200-599

28 000 + 250 kr/m
överstigande 200 m

35 000 + 313 kr/m
överstigande 200 m

16-25

600-1199

128 000 + 500 kr/m
överstigande 600 m

160 000 + 625 kr/m
överstigande 600 m

16-25

1200-1800

428 000 + 330 kr/m
överstigande 1200 m

535 000 + 413 kr/m
överstigande 1200 m


Schablonavgift tillämpas för anslutningar till lågspänningsnätet enligt ovanstående tabell med avstånd upp till 1800 m från närmaste anslutningspunkt. Avståndet mäts fågelvägen mellan närmaste anslutningspunkt och tomtgräns.

Om det är tjäle i marken vid förläggningstillfället tillkommer en kostnad om 100 kr per meter (125 kr inkl. moms).

För övriga anslutningar lämnas offert, dock med lägsta avgift enligt tabellen ovan.

Återanslutning av uppsagda abonnemang:

 • Inom 5 år, offert eller minimun 3 500 kr exkl. moms.
 • Efter 5 år är kostnaden densamma som vid nyanslutning oavsett nätåtgärd.

Priser för tillfälliga anslutningar 2024

Alternativ för tillfälliga anslutningar

 • Kort: när anläggningen ska användas max 7 dagar debiteras normal- eller akut fast avgift plus en schablonkostnad på 7 kr/ampere. Inget mätarmontage behövs.

 • Normal: beställning minst 5 arbetsdagar innan anslutningen. Priset gäller max ett år om ingen annan överenskommelse gjorts.

 • Akut: beställning mindre än 5 arbetsdagar innan anslutningen eller om själva anslutningen måste göras utanför normal arbetstid. Priset gäller max ett år om ingen annan överenskommelse gjorts.

 • Förlängd: när ett år gått sedan anläggningen anslöts börjar automatiskt en extra månadsavgift att debiteras, utöver gällande säkrings- eller effekttariff. Ingen varning meddelas när den tillfälliga anslutningen överstigit ett år.

För ”Normal”- och ”Akut” tillfällig anslutning med huvudsäkring upp till 63A tillämpas säkringstariff för motsvarande abonnemangsklass.

För lågspänningsanläggningar med huvudsäkring från 80A och uppåt samt högspänningsanslutningar tillämpas effekttariff för motsvarande abonnemangsklass.

För anslutning av högspänningsanslutningar gäller leveranstid och pris enligt offert.

För alla alternativ utom ”kort” behöver du teckna ett elhandelsavtal för den el som ska användas på den tillfälliga anläggningen. Det görs med valfritt elhandelsbolag. Om inget elhandelsavtal har tecknats får du ett anvisningsavtal.

Avgifter för tillfällig anslutning, exkl. moms

Intervall för huvudsäkring

Kort
Max 7 dagar

Normal
Fast avgift

Akut
Fast avgift

Förlängd
Tillägg >1 år

16-63A

Fast avgift + 7 kr/ampere (112–441 kr)

3 500 kr

5 500 kr

Fast avgift + tillägg enl. tabell nedan

80-250A

Fast avgift + 7 kr/ampere (560–1 750 kr)

5 500 kr

7 500 kr

Fast avgift + tillägg enl. tabell nedan

>250A

--

15 000 kr/kabel

--

Enl. offert + tillägg enl. tabell nedan

Högspänning

--

Enligt offert

--

Enl. offert + tillägg enl. tabell nedanSärskild avgift, tillägg vid förlängd tillfällig anslutning > 1 år, exkl. moms

Intervall för huvudsäkring

Tillfällig anslutning överstigande 1 år

16-25A

800 kr/månad

35-63A

1 200 kr/månad

80-125A *

2 100 kr/månad

160-200A *

2 800 kr/månad

250-500A *

3 600 kr/månad

>500A *

7 200 kr/månad

Högspänning *

6 400 kr/månad


* Byggströmmar >63A på tillfälliga arbetsplatser med en tidplan på utförandetid över 12 månader.
Bifogas tidplanen i föranmälan och den anses rimlig kan uppskov på tilläggsavgift ges. 

Priser övriga kostnader 2024

Inflyttning och utflyttning
Inflyttningsanmälan ska vara oss tillhanda i god tid före inflyttning, dock senast kl 14:00 dagen innan. Inflyttningsavgift uttages med 200 kr plus moms (250 kr inkl moms).

Utflyttningsanmälan ska vara oss tillhanda senast 30 dagar före utflyttning. Uppsägningstiden kan kortas om vi har ny kund på elabonnemanget.

Om vi saknar kunduppgifter på elabonnemanget frånkopplas elen.

Avgift för tillkoppling vid inflyttningsanmälan

Exkl. moms

Inkl. moms

Om anmälan görs senast kl 14:00 dagen innan

200 kr

250 kr

Tillägg: om anmälan görs samma dag före kl 14:00

400 kr

500 kr

Tillägg: om anmälan görs samma dag efter kl 14:00

920 kr

1 150 kr

Avgift för tillkoppling efter frånkoppling

Ej momspliktigt

Tillkoppling aviserad före kl 14:00

1 310 kr

Tillkoppling aviserad efter kl 14:00

2 488 kr

Avgift för frånkoppling åt elleverantör

Exkl. moms

Frånkoppling

768 kr

Tillkoppling aviserad före kl 14:00

768 kr

Tillkoppling aviserad efter kl 14:00

1 488 kr


Kontroll av elmätare

Exkl. moms

Inkl. moms

Om kunden accepterar att vi monterar en kontrollmätare- och mätaren visar sig vara felaktig

kostnadsfritt

kostnadsfritt

- och mätaren visar sig vara felfri

1 680 kr

2 100 kr
Om kunden vill att mätaren kontrolleras av ackrediterat organ- och mätaren visar sig vara felaktig

kostnadsfritt

kostnadsfritt

- och mätaren visar sig vara felfri

3 200 kr

4 000 kr

Bomkörningsavgift
Om vår personal inte kan utföra arbetet vid bestämd tidpunkt, på grund av t.ex. felaktig förläggning, faktureras 1 300 kr exkl. moms (1 625 kr inkl. moms) för bomkörning. I priset ingår restid och upp till en timme arbete. Om arbetet tar längre tid debiteras nästkommande timmar med 590 kr/tim exkl. moms.


Anslutningar och anläggningar

Allt vårt arbete leder till det du knappt märker- el i ditt hem. Här hittar du information om när du vill ansluta eller återansluta till vårt elnät eller så kanske du behöver en tillfällig anslutning under byggtiden.

Avtalsvillkor för anslutning

Kärt barn har många namn. Här är det vi kallar avtalsvillkor. Våra avtalsvillkor för
elnät är utarbetade av Svensk Energi, efter överenskommelse med Konsumentverket.

Här hittar du det finstilta för företagskunder.

Avtalsvillkor näringsverksamhet Pdf, 358 kB.

Avtalsvillkor högspänning Pdf, 283 kB.

Villkor för nyanslutning Pdf, 14 kB.

Bryta strömmen tillfälligt

Vi hjälper dig att bryta strömmen till din anläggning och kopplar på den igen enligt överenskommen tid.

Behöver du enbart bryta strömmen tillfälligt för t ex fasadmålning, reparationsarbete eller liknande kan du kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00. Vi behöver få in anmälan senast 5 arbetsdagar innan önskat datum för brytningen.

Tänk på att om något arbete ska utföras som påverkar fastighetens servisledning så är det ingen tillfällig in- och urkoppling utan en servisändring som ska föranmälas av en behörig elinstallatör.

Elnätsavgift

Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen består av en abonnemangsavgift per år som beror på vilken storlek du har på din huvudsäkring. Den rörliga delen består av elöverföringsavgift och energiskatt för varje överförd kilowattimme.

I taxan ingår lagstadgade avgifter för elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift.

Inflyttning och utflyttning

Inflyttningsanmälan ska vara oss tillhanda i god tid före inflyttning, dock senast kl 15:00 dagen innan.

Utflyttningsanmälan ska vara oss tillhanda senast 30 dagar före utflyttning. Uppsägningstiden kan kortas om vi har en ny kund på elabonnemanget.

Om vi saknar kunduppgifter på elabonnemanget kopplas elen ur efter två arbetsdagar.

Kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00 för att anmälan en in- eller utflytt eller anmäl en flytt här.

Ledningsflytt

Om du vill att vi flyttar på en ledning (ej servisledning), en stolpe eller ett stag, tar ner en luftledning eller flyttar på ett av våra kabelskåp eller en av våra nätstationer kan du göra en offertförfrågan.

Ledningsflytt kan vara aktuellt exempelvis vid byggnationer eller avstyckning av din fastighet men även om du vill byta från luftledning till jordkabel. Arbetet kan innebära att en föranmälan måste skickas in av en behörig elektriker. Kostnaden för flytten står du som beställande kund för.

Du som fastighetsägare ansvarar alltid för schaktning, inköp samt förläggning av kabelskyddsrör och återställande av mark.

Kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00 för mer information.

En tillfällig ledningsflytt kan vara aktuell vid exempelvis trädfällning, grävning eller i samband med husleverans då ledningen under begränsad tid behöver flyttas för att undvika skador.

Kontakta oss i god tid, senast 5 arbetsdagar innan, då det krävs planering för att ett bra arbete ska kunna utföras säkert.

Gör offertförfrågan för ledningsflytt här.

Nyanslutning

Ansökan om nyanslutning görs via installatörswebben av behörig elinstallatör.

Kontrollera installationsföretagets behörighet med hjälp av elsäkerhetsverkets e-tjänst.

 1. Din elinstallatör anmäler arbetet genom att skicka in en föranmälan till oss. Föranmälan ska bland annat innehålla uppgifter som anläggningsadress, faktureringsadress, servissäkringsstorlek, effektbehov och situationsplan. Nätbolaget bestämmer därefter servisledningens area och var på tomten servisledningen kommer in.

 2. Vid en anslutning är det du som fastighetsägare som anlitar en gräventreprenör på din tomt, förlägger kabelskyddsrör med hjälp av behörig entreprenör, återställer din mark och ser till att det finns en mätarplats lättillgänglig för oss (mätartavla, mätarskåp) i enlighet med gällande bestämmelser.

 3. Vi tar fram ett pris för anslutningen och skickar en offert/servisbeställning till dig. Om du godkänner offerten får ditt elinstallationsföretag ett installationsmedgivande och kan påbörja sitt arbete. Priser för anslutningar upp till 63 A hittar du här.

 4. När elinstallatören är klar med sitt elarbete och grävning och kabelskyddsrör är förlagda enligt våra installationsanvisningar skickar elinstallatören in en färdiganmälan till oss. När Uddevalla Energi har godkänt färdiganmälan ansluter vi din nya anläggning. Vi utför normalt arbetet inom fem arbetsdagar. Om vi inte kan koppla in anläggningen på grund av att något har blivit fel tar vi ut en extra bomkörningsavgift från dig som kund för att täcka våra kostnader.

 5. När vi anslutit din nya anläggning till elnät skickar vi en faktura till dig för nyanslutningen.

Tiden det tar att utföra anslutningen är bland annat beroende på hur elnätet är utbyggt i det område du vill ansluta dig i och hur lång tid det tar innan vi får nödvändiga tillstånd för grävning och kabelförläggning från berörda markägare och myndigheter. Det tar normalt två till sex månader, i vissa fall längre tid, från det att föranmälan kommer in till att den nya anläggningen har anslutits till elnätet.

Alla servisledningar är nätbolagets egendom, även om de helt eller delvis bekostats av annan.

Det är även bra om du som kund kontaktar andra ledningsägare för att samordna eventuell indragning av tele, bredband och kabel-TV.

Vill du få en budgetoffert innan du tar kontakt med en elinstallatör kan du skicka in offertförfrågan.

Servisändring

Servisändring innebär en ändring som påverkar servisledningen och anslutningspunkten på en befintlig anslutning och anläggning. Det kan t.ex vara att flytta servisledningen, flytta mätarskåpet eller din elmätare, dela/slå ihop ett abonnemang eller ändra från en 1-fasanslutning till en 3-fasanslutning.

Är din mätare placerad utomhus gäller vår standardprissättning. Om du däremot vill flytta ut elmätaren eller flytta den från Uddevalla Energis anläggning drar vi en ny serviskabel till dig utan extra kostnad.

Vid ändring av servisledning har du vanligen ett behov av att ta ut en större effekt än vad befintlig servis är dimensionerad för. Att byta servisledning innebär samma arbete för dig som vid en nyanslutning till elnätet.

Du som fastighetsägare ansvarar alltid för schaktning, inköp samt förläggning av kabelskyddsrör och återställande av mark.

Ansökan om servisändring görs via vår installatörswebb av en behörig elinstallatör.

Kontrollera installationsföretagets behörighet med hjälp av elsäkerhetsverkets e-tjänst.

Priset för servisändring varierar beroende på vilket arbete som ska utföras och framgår av offerten som skickas till dig när din elinstallatör har skickat in en föranmälan till oss.

Vill du få en budgetoffert innan du tar kontakt med en elinstallatör kan du skicka in offertförfrågan.

Säkringsändring

Ansökan om servisändring görs via vår installatörswebb av en behörig elinstallatör.

Kontrollera installationsföretagets behörighet med hjälp av elsäkerhetsverkets e-tjänst.

Det är ditt ansvar att se till att den nya huvudsäkringen stämmer överens med ditt abonnemang.

Om du vill höja huvudsäkringen utanför det säkringsintervall du ligger i idag tas en anslutningsavgift ut för höjningen. Avgiften baseras på mellanskillnaden mellan den nya anslutningen och den gamla. Detta gäller inte om du tidigare betalat anslutningsavgift för en säkring i ett högre intervall. Vi har ett intervall för huvudsäkring, 16 till 25 A, abonnemangspriser hittar du här.

En ändring av huvudsäkring får endast ske en gång under en 12-månaders period.

Vill du få en budgetoffert innan du tar kontakt med en elinstallatör kan du skicka in offertförfrågan.

Tillfällig anslutning

Vi kan erbjuda tillfällig anslutning till bland annat byggplatser och marknader i elektrifierade områden där anslutning kan utföras från befintligt nät utan förstärkning. En tillfällig anläggning ska vara begränsad i tid. Efter ett år ska anslutningen avslutas alternativt förlängas mot en förhöjd abonnemangsavgift för dig som kund. Du aviseras inte om avgiftshöjningen.

 1. Ansökan om servisändring görs via vår installatörswebb av en behörig elinstallatör.
  Kontrollera installationsföretagets behörighet med hjälp av elsäkerhetsverkets e-tjänst.

 2. Du som kund ska själv ombesörja godkänt byggskåp t.ex. genom att hyra av elinstallatören. Fasad- eller markmätarskåp är inte tillåtet vid tillfällig anslutning.
  Du som kund ombesörjer själv kabel från byggskåpet till din uttagspunkt. Vid en tillfällig anläggning placeras byggskåpet enligt våra anvisningar vid anslutningspunkten, som alltid är intill vår transformatorstation, kabelskåp eller ledningsstolpe.

 3. Placeringen fastställs av Uddevalla Energi och beror på ledig plats i kabelskåp och kapacitet i nätet. Anslutningskabelns längd ska vara anpassad för anslutningspunkten och får vara högst 5 meter lång. Uddevalla Energi kan godkänna annan placering, exempelvis inne på tomtmark med anslutning till befintlig servisledning.

 4. Om byggskåpet är placerat på större avstånd från kabelskåpet eller nätstationen placeras en inmatningsenhet, bestående av gängsäkring eller lastbrytare med säkring, inom 5 meter från kabelskåpet eller nätstationen. Inmatningsenheten är i detta fall anslutningspunkten.

 5. Fram till anslutningspunkten ansvarar Uddevalla Energi för kabeln och efter anslutningspunkten övergår ansvaret till innehavaren av den tillfälliga anläggningen. Samtliga kablar som dras över allmän väg, allmän yta eller på något sätt kan utgöra en risk för allmänheten ska förses med kabelskydd.
  När anläggningen ska kopplas från behöver vi ett separat urkopplingsärende från elinstallatören senast två veckor innan anläggningen ska kopplas från.

Avsluta abonnemang

Det kostar ingenting att avsluta ett abonnemang. Fyll i blanketten "Beställning urkoppling elservis" och skicka in den till oss senast en månad före leveransen ska upphöra. Vi åker ut och monterar ner elmätaren och kopplar bort anläggningen från elnätet. Ditt abonnemang avslutas samma dag som mätaren tas ned. Vi ser också till att ditt elhandelsföretag informeras om att ditt abonnemang ska upphöra så att du får slutfaktura både gällande elnätsavtalet och elhandelsavtalet. På blanketten kan du ange om du vill att vi åker ut och tar ned mätaren en viss dag.

Om du ska flytta och en annan person ska ta över elnätsabonnemanget gör du en flyttanmälan.

Återanslutning

Ansökan om servisändring görs via vår installatörswebb av en behörig elinstallatör.

Kontrollera installationsföretagets behörighet med hjälp av elsäkerhetsverkets e-tjänst.

Om du vill återansluta din anläggning gäller samma regler som vid en ny anslutning.
Sker återanslutning efter 5 år tas full anslutningsavgift ut, oavsett nätåtgärd.

För- och färdiganmälan

För dig som är elinstallatör hittar du mer information på installatörsportalen.


Förstå dig på din elmätare

För att läsa av din mätarställning använder vi två typer av elmätare: Landis&Gyr och Elmätare E350. Här kan du läsa mer om de två vanligaste mätarna - och hur du förstår dig på dem.

Elmätare Landis&Gyr med kommunikationsenhet Metrima

I displayen (3) visas växlande mätarställning och testbild. Om strömmen varit bruten och mätaren åter får spänning körs ett testprogram i cirka 30 minuter, där bland annat fasspänning visas. Om lysdioden Service (4) lyser med fast rött sken, kan det betyda att elmätaren inte fungerar.

Om du har en elmätare med gul strömbrytare (1) kan du via denna slå av strömmen till fastigheten utan att elmätaren tappar spänning. För att slå på eller av strömmen: håll knappen intryckt i 1-2 sekunder. Någon sekund efter att du släpper knappen hörs ett klickljud då brytaren ändrar läge. Brytarens läge framgår även av lysdioden Breaker (2). Om dioden lyser med fast grönt sken är strömmen påslagen – och om den blinkar är strömmen avslagen. Om dioden blinkar med rött sken är brytaren blockerad och kan då inte slås på med den gula knappen. Observera att mätaren även kan finnas utan inbyggd brytare, men samma funktion gäller för lampor och display.

Elmätare E350 med kommunikationsmodul

På anläggningen finns en fjärravläst elmätare monterad. Detta innebär att nätägaren har möjlighet att läsa av mätaren från distans.

Mätarens displayvisning i normalläge:
Displaytest, alla segment i mätaren lyser.
Aktiv energi i kWh
Aktiv effekt i kW

Mätarens displayvisning vid knapptryckning:
Displaytest, alla segment i mätaren lyser.
Aktiv energi i kWh
Aktiv effekt i kW
Effekt fas L1
Effekt fas L2
Effekt fas L3

Mätarens utökade displayvisning:
Om din anläggning har produktion av el med solpaneler eller liknande: Håll in displayfunktionsknappen i cirka 5 sekunder tills displayens alla segment tänds, även kallad displaytest. Stega med funktionsknappen tills det står 2.8.0 under räkneverket (räkneverket visar producerad Energi i kWh).

Mätarens anläggningsbrytare:
Denna mätare är försedd med en anläggningsbrytare. Observera att anläggningsbrytaren inte får användas som huvudbrytare vid arbete i anläggningen! Om du – vid till exempel semester eller vid vinterstängning av sommarstuga – vill bryta din anläggning för en längre tid: använd alltid mätarens anläggningsbrytare. Skruva inte ur huvudsäkringarna och använd inte huvudbrytaren!

För att göra anläggningen spänningslös:
håll in anläggningsbrytarknappen i minst 2 sekunder. Dioden på kommunikationsmodulen blinkar rött, efter några sekunder slår brytaren från anläggningen och anläggning blir spänningslös. Mätaren registrerar ingen förbrukning då din anläggning är avstängd och dioden för brytare blinkar nu grönt. Nätbolaget kan kommunicera med mätaren och ser att anläggningsbrytaren är frånslagen.

För att spänningssätta anläggningen igen:
håll in anläggningsbrytarknappen i minst 2 sekunder, brytaren slår till anläggningen och dioden lyser med fast grönt sken.

Diodbeskrivning brytare (breaker) på kommunikationsmodulen:

 • Grönt sken: Anläggningen är på och anläggningsägaren kan själv bryta.
 • Grönt blinkande: Anläggningen är bruten och anläggningsägaren kan själv slå till igen.
 • Rött blinkande: Anläggningen är bruten och blockerad av nätbolaget.

Kontakta oss om elnät för företag

Har du frågor eller funderingar om elnät? Kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se så svarar vi dig.

Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.