Med positiv energi förändrar vi världen (men vi börjar här).

Vi har under lång tid arbetat med hållbarhet, vi har bara inte uttryckt det som hållbarhet: Att vara resurseffektiv, ansvarstagande, långsiktig och försiktig med ägarnas pengar, har alltid varit en självklarhet för oss. Men med ett ökat fokus på hållbarhetsfrågorna, både internt och i samhället, har vi sett ett behov av att förtydliga och förstärka vårt gemensamma hållbarhetsarbete. Ett steg i ledet är denna rapport. Det är också den hållbarhetsplattform vi arbetat fram det senaste året.

För oss handlar hållbarhet om att:

  • Skapa värde för Uddevallas kommuninvånare och företag genom att erbjuda prisvärd värme och energi med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan. Vi vill stå för ett väl utbyggt system med hög tillgänglighet och med eleffekter som motsvarar förväntningarna från etablerande företag.
  • Erbjuda stabil och säker tillgång till fiber och därmed trygg och bra anslutning till internet för våra kunder.
  • Bidra till en cirkulär ekonomi genom insamling och hantering av kommuninvånarnas avfall och omvandla det till el, fjärrvärme eller biogas som skapar nytta för människor och samhälle.
  • Våra medarbetare trivs och att vår arbetsplats är fri från alla typer av diskriminering eller ojämlik behandling. Vi tror på personlig utveckling, glädje och gemenskap på jobbet.
  • Se till att våra leverantörer har sjyssta arbetsvillkor och att miljömässig hänsyn tas vid upphandlingar av råvaror och produkter.
  • Våra anläggningar och system är säkra och tillgängliga för både kunder och personal.

Grunden för vårt hållbarhetsarbete utgår från FN:s globala mål och Agenda 2030, mänskliga rättigheter enligt UN Global Compact samt nationella miljökvalitets- och folkhälsomål.

Vikten av att arbeta aktivt med hållbarhet ökar. I själva verket utgör vårt hållbarhetsarbete numera en grundförutsättning för kundrelationer och affärsverksamhet. Genom att arbeta med hållbarhetsfrågor kan vi fortsätta vara en relevant och framtidsinriktad leverantör för Uddevallas bästa, och genom att ge arbetet en tydlig inriktning kan vi lättare kommunicera vårt hållbarhetsarbete och effekterna därav. Det hjälper också till att inspirera våra kunder och medarbetare att hjälpa oss överträffa våra målsättningar.

ext

Våra fokusområden

Vi tror att varje handling, hur liten eller stor den än är kan leda till världsomvälvande förändringar. Därför låter vi hållbarhet ligga till grund för allt vi gör, och lägger all vår energi på att skapa långvarig nytta som gynnar Uddevalla, Uddevallaborna och planeten. Till vägledning har vi våra fokusområden:

Mänskliga rättigheter och god arbetsmiljö

Med verktyg som inkludering, jämlikhet och transparens vill vi bidra till ett samhälle fritt från diskriminering och ojämlikhet – ett samhälle där varje individ kommer till tals och respekteras utifrån sina mänskliga rättigheter. Det finns egentligen bara ett sätt att åstadkomma världsförändring, och det är tillsammans.

Målbild 2030

Året är 2030 och det spelar ingen roll vem du är. Kön, ålder, läggning, etnicitet, religion, funktion, eller ekonomi. Det där är förlegat. Nu har alla medarbetare, leverantörer och invånare lika möjligheter och rättigheter. Varenda människa ryms inom Uddevallasfären, med full tillgång till samhället och med en stark känsla av tillhörighet och acceptans.

Detsamma gäller inom företagets ramar. År 2030 är vi en fullkomligt jämställd och jämlik arbetsplats som är fri från jargong och fördomar. Vi bemöter våra kunder och leverantörer med största lyhördhet och respekt och våra anläggningar är både säkra och lättillgängliga.

Globala mål som berörs till fokusområdet Mänskliga rättigheter och god arbetsmiljö, är mål 3, 5, 10 och 16.

Minskad klimatpåverkan

Vårt mål är att bidra till ett fossiloberoende Uddevalla. Därför arbetar vi ständigt med att ta fram nya innovationer och åtgärder som minimerar utsläppen av växthusgaser. Bland annat tror vi att en stor del i omställningen är övergången till sol- och vindenergi. Vi tror också på en radikal förändring när det kommer till användningen av plast, både i våra egna processer och i övriga samhället.

Målbild 2030

År 2030 är Uddevalla en fullständigt fossiloberoende (men energieffektiv) kommun och vi på Uddevalla Energi är ett föredöme för vår bransch. Våra transporter är fossilfria, anläggningarna klimatanpassade och andelen plast i avfallsförbränningen har nästan helt och hållet ersatts av ett klimatförbättrat alternativ. De innovativa lösningarna flödar, och vi hjälper dessutom andra företag att ta steget in i omställningen.

Globala mål som berörs i fokusområdet Minskad klimatpåverkan, är mål 3, 7, 9, 11, 12 och 13.

Minskad klimatpåverkan

Vårt mål är att bidra till ett fossiloberoende Uddevalla. Därför arbetar vi ständigt med att ta fram nya innovationer och åtgärder som minimerar utsläppen av växthusgaser. Bland annat tror vi att en stor del i omställningen är övergången till sol- och vindenergi. Vi tror också på en radikal förändring när det kommer till användningen av plast, både i våra egna processer och i övriga samhället.

Målbild 2030

År 2030 är Uddevalla en fullständigt fossiloberoende (men energieffektiv) kommun och vi på Uddevalla Energi är ett föredöme för vår bransch. Våra transporter är fossilfria, anläggningarna klimatanpassade och andelen plast i avfallsförbränningen har nästan helt och hållet ersatts av ett klimatförbättrat alternativ. De innovativa lösningarna flödar, och vi hjälper dessutom andra företag att ta steget in i omställningen.

Globala mål som berörs i fokusområdet Minskad klimatpåverkan, är mål 3, 7, 9, 11, 12 och 13.

Resurseffektiv, säker och resilient samhällsinfrastruktur

Vi vill vi bidra till en hållbar stad och infrastruktur. Det gör vi bland annat genom att ständigt förnya och utveckla våra samhällsfunktioner. Vårt mål är ett samhälle där det är enkelt att leva och förflytta sig, och där det finns alla förutsättningar att leva ett gott, tryggt och energirikt liv, utan ekologiskt slitage.

Målbild 2030

År 2030 är Uddevalla Energi en resurseffektiv samhällsaktör som ger kommuninvånarna alla förutsättningar att leva goda, trygga och friska liv. Vi utvecklar tekniska produkter och lösningar anpassade efter behoven hos företag, kunder och medarbetare och vi säkerställer en stabil IT-infrastruktur fri från störningar. Till våra kommuninvånare kommunicerar vi också värdet av en hållbar konsumtion, där alla i samhället bidrar till att befintliga resurser underhålls, delas och återbrukas.

Globala mål som berörs i fokusområdet Resurseffektiv, säker och resilient samhällsinfrastruktur, är mål 8, 9 11, 12, 13, 15 och 16.

Artiklar om hållbarhet...

Artikel om arbetsplatskultur

Hur bygger man egentligen en arbetsplatskultur utifrån demokrati och mänskliga rättigheter? För att reda ut detta tog vi hjälp av Seroj Ghazarian, utvecklingsledare inom mänskliga rättigheter på Göteborgs stad. Fördelat över ett flertal tillfällen fick alla medarbetare ta del
av en utbildning som syftade till att fördjupa förståelsen för demokrati, betydelsen av ömsesidig respekt och synlighet av varje individ.

Indelade i mindre grupper samlades medarbetarna för att utforska och diskutera viktiga ämnen som hur man bemöter varandra på arbetsplatsen och hur man bekämpar diskriminering. Deltagarna fick bland annat ta del av utmanande dilemman och situationer, vilket väckte eftertanke och intressanta dialoger. Seroj Ghazarian belyste också vikten av att leva i enlighet med företagets värderingar och gav konkreta exempel
på hur varje individ själv kan bidra till en positiv och inkluderande arbetskultur.

Resultaten av utbildningen märktes omedelbart. Bland annat genom ett ökat välbefinnande och en förnyad respekt för varandras åsikter och idéer.

”Jag upplever att det har gjort medarbetarna mer uppmärksamma på hur de är mot varandra och att de vågar lyfta om något inte känns okej. Det var väldigt positivt, och alla älskade Seroj” berättar Ellinor Forsberg, HR-chef på Uddevalla Energi.

För att skapa hållbar tillväxt på arbetsplatsen, måste man se till sammanhang och samarbetsförmåga. Genom att fördjupa förståelsen för mänskliga rättigheter och främja värderingar som respekt och öppenhet bygger man inte bara en framstående arbetskultur utan även en hållbar grund för framtida tillväxt.

Våra medarbetare har fått information om antikorruption och vi har en framtagen policy och riktlinjer för att motverka antikorruption, mutor och jäv.

Artikel om solcellsparken

Precis vid E6:an, i Uddevallas södra ytterkant, ligger solcellsparken Solevalla. Parken har sedan 2018 producerat närmare 250 000 kWh per år, vilket skulle kunna driva 150 elbilar i tusen mil, varför vi samtidigt också satsade på att bygga ut en laddinfrastruktur i staden.

Med solcellsparken vill vi framför allt bidra med miljömässig nytta – på ett direkt plan genom elproduktion från solen, men också på ett indirekt plan, som en påminnelse om att solen är att räkna med, och att solcellsparker som Solevalla är högst möjliga att bygga. Runt panelerna rör sig också får som ser till att gräset inte blir för högt och skymmer panelerna.

Solcellsparken var också en möjlighet för oss på Uddevalla Energi att samla ny kunskap. Det var nämligen i samband med byggandet av parken som vi startade upp affärsområdet energitjänster som säljer
solcellsanläggningar.

Stärker elnätet för en hållbar framtid

Det senaste året har vi tagit stora steg för att förstärka och modernisera vårt elnät, med fokus på att öka kapaciteten, förbättra säkerheten och minska miljöbelastningen. Genom en serie åtgärder och investeringar har vi satt kursen för en mer pålitlig och hållbar framtid för hela Uddevalla.

”Det finns flera anledningar”, menar Andreas Mattsson, drift- och underhållschef på Uddevalla Energi. ”Bland annat gör vi det för att minska känsligheten för väder, öka säkerheten och minska avbrottstiden”.

En av de framträdande förändringarna är övergången från luftledningar till kablar i marken. Denna omställning minskar känsligheten mot väder och vind och ökar därmed pålitligheten av elöverföringen. Samtidigt har vi genomfört omfattande kabelförnyelser, där gamla kablar byts ut mot modernare och klena kablar byts mot grövre.

För att förbättra skalskyddet och därmed öka säkerheten har vi investerat i att bygga om mottagningsstationer. Dessutom planerar vi en helt ny station som ska hjälpa oss att bemöta de ökande kraven på energiöverföring. Den pågående installationen av fjärrmanövrerade frånskiljare är ytterligare ett steg mot att säkerställa en effektiv och trygg eldistribution.

För att göra nätet robust mot olika väderförhållanden
har vi vädersäkrat över 95% av vårt lokalnät. Denna åtgärd syftar inte bara till att öka motståndskraften utan också att säkerställa en mer pålitlig elförsörjning, oavsett de yttre förutsättningarna.

En betydande insats är även bytet av över 20 000 elmätare, vilket inte bara möjliggör mer exakt och effektiv mätning utan även bidrar till att minska miljöbelastningen genom användning av modernare
och mer hållbar teknik.

Genom dessa åtgärder vill vi positionera oss som en ledande aktör inom hållbar energiförsörjning och visa vårt åtagande för att möta framtidens utmaningar inom eldistribution. Med en starkare infrastruktur är vi
redo att möta de växande energibehoven och samtidigt minimera vår påverkan på miljön.

Utbildningar med hållbarhet i fokus

För oss på Uddevalla Energi är hållbarhet inte bara ett mål; det är en kontinuerlig resa som kräver engagemang och kunskap på alla nivåer. Genom olika strategiska insatser och utbildningsinitiativ håller vi företaget uppdaterat och säkerställer en konstant utveckling.

Ett tydligt exempel är utbildningen ”Styra/Leda/Coacha”, som varje chef och arbetsledare genomgår. Den här globala utbildningen, utvecklad av Strandska i samarbete med SKF, är en nyckelkomponent i att skapa ett hållbart företagande. Deltagarna får inte bara en översikt över konceptet utan också praktiska färdigheter i att driva förändringar, utveckla team, hantera motstånd och stå fast vid sina beslut. Genom aktionsbaserat lärande, det vill säga teori i mix med praktiska övningar, blir utbildningen inte bara informativ utan också direkt användbar i den dagliga verksamheten.

Ett annat lysande exempel är årets Inspirationsdagar, då hela personalstyrkan samlades på Vann konferens och hotell för att fördjupa sig i ämnet hållbarhet. ”Inspirationsdagarna fungerar som en plattform för att diskutera och utbilda personalen inom hållbarhetsfrågor och skapa en samlad förståelse för företagets övergripande mål” berättar Ellinor Forsberg som är HR-chef på Uddevalla Energi.

Mer plast behöver gå till återvinning

”Allt för mycket plast hamnar i restavfallet. Det innebär att vi eldar upp resurser som istället skulle kunna återvinnas till nya material” konstaterar Sara Mårtensson, miljöingenjör på Uddevalla Energi. Dessutom bidrar plastförbränningen till stora mängder fossila koldioxidutsläpp, vilket vi alla får betala för – både i form av negativa klimateffekter och i ekonomiska kostnader för dyra utsläppsrätter. ”Framtidens kunder kommer förutsätta att fossila andelen av våra utsläpp hela tiden sjunker, vilket gör detta till en viktig fråga för oss.”

En del av lösningen är att göra sorteringen tillgängligare. Därför planeras just nu införandet av fyrfackskärl i Uddevalla, det vill säga kärl som gör det möjligt att sortera ut plastförpackningar i hemmet, istället för på
återvinningsstationen. På så sätt förväntas andelen rättsorterad plast öka.

Denna typ av förändring skapar dock nya faktorer att ta hänsyn till. Plasten är ofta mycket energirik och avsaknaden av den gör att vi behöver hitta andra bränslen till vår förbränning i Lillesjöverket för att kompensera energiförlusten – något som kommer att bli en utmaning med tanke på att vissa typer av bränslen ibland kan vara svåra att få tag i.

En annan förändring från det gångna året är att vi numera mäter Lillesjöverkets koldioxidutsläpp istället för att basera uträkningen på Naturvårdsverkets schablon som utgår från mängden mottaget avfall. Dessutom analyserar vi andelen biogen och fossil koldioxid. På inrådan av Länsstyrelsen planeras också installationen av en kvicksilvermätare. Tidigare har vi mätt avfallsförbränningens kvicksilverhalter två gånger om
året, men eftersom avfallet inte är homogent anses det behövas en noggrannare mätning

Från spill till förnyelsebar energi

Sverige och Europa ställer successivt om till fossilfrihet och förnybar energi. Lillesjö kraftvärmeverk genererar överskottsvärme under årets varma delar. Det beror på att avfallsbränsle faller jämnt under året och eldas efter hand. Uddevalla Energi byggde för detta förhållande en pelletsfabrik där överskottsvärmen används för att torka sågspånsråvara för att i efterföljande steg pressas till högkvalitativ pellets.

Pelletsen kan lagras och förser marknaden med en förnyelsebar energi; kunderna finns såväl lokalt som i Nordeuropa. Sågspån är en spillprodukt från sågverk som nu kan användas och alltså tillför värde för såväl sågverksägaren som värmekunderna. Värmemängden som omsätts i pelletsfabriken motsvarar att värma ca 17 000 villor årligen. De träd som fälls för att förse sågverk med råvara ska enligt svensk lag återplanteras. Det här kretsloppet kan pågå under mycket lång tid.

Fyrfackssortering för alla hushåll

I Uddevalla är vi duktiga på att sortera ut material på våra återvinningsstationer, men det kan bli bättre. Av de 10 000 ton restavfall som slängs varje år i Uddevalla bedöms cirka 30% bestå av felsorterade förpackningar och tidningar som även de hör hemma på återvinningsstationen. Chansen för dessa material att återvinnas minskar därför avsevärt.

För att underlätta sorteringen planerar vi nu att införa fastighetsnära insamling för villor, fritidshus och flerbostadshus. Det innebär att varje hushåll får möjlighet att sortera sina förpackningar i fyrfackskärl nära
hemmet, istället för på återvinningsstationen.

Enligt Jenny Göthberg, renhållningschen på Uddevalla Energi, finns det flera fördelar med förändringen: ”Genom att öka insamlingen av förpackningar bidrar vi till det cirkulära flödet och säkerställer tillgången
på återvunnet material. ” säger Jenny. Genom att minska mängden plast och andra förpackningar som felaktigt slängs som restavfall kan även bränsle med mindre fossilt innehåll levereras till kraftvärmeverket. Fyrfackskärlen ger också bättre förutsättningar att samordna transporter. Detta innebär att befintliga transporter kan optimeras för att undvika onödiga resor.

Enligt regeringsbeslut måste förändringen vara genomförd senast 1 januari 2027, men redan 2025 planerar vi att vara igång med villor och fritidshus. Av flerbostadsfastigheterna är redan cirka 80% anslutna
till vårt insamlingssystem. Återstående fastigheter kommer att ha nära insamling före 2027.

Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.