Uddevallabron
Uddevallabron

Här är vår organisation.


Här hittar du allt om vår styrelse och vår ledningsgrupp.

Styrelsen för Uddevalla Energi.

I Uddevalla Energis styrelse finns 9 ledamöter och 5 suppleanter utsedda av kommunfullmäktige. VD är föredragande i styrelsen. Vissa tjänstemän inom företaget samt fackliga representanter deltar vid styrelsens sammanträden.

Styrelsearbetet följer den gällande arbetsordningen för styrelsen. Styrelsens sammanträden följer en årlig plan för att säkerställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information.


Ordinarie ledamöter

Namn


Sture Svennberg

Ordförande

Matthijs Klomp

Första vice ordförande

Anna-Lena Heydar

Andra vice ordförande

Carina Åström

Ordinarie ledamot

Elena Tibblin

Ordinarie ledamot

Ingvar Lindsta

Ordinarie ledamot

Lennart Björk

Ordinarie ledamot

Marie Pettersson

Ordinarie ledamot

Rolf Jonsson

Ordinarie ledamotAnders Fröjdö

Styrelsesuppleant

Gunilla Magnusson

Styrelsesuppleant

Niklas Moe

Styrelsesuppleant

Patrik Olsson

Styrelsesuppleant

Per-Erik Holmberg

Styrelsesuppleant

 


Då har styrelsen sina sammanträden 2019

 Datum 

2019-02-12

Uddevalla Energi med dotterbolag

2019-03-29

Uddevalla Energi med dotterbolag

2019-05-09

Uddevalla Energi med dotterbolag

2019-06-04

Uddevalla Energi med dotterbolag

2019-09-10

Uddevalla Energi med dotterbolag

2019-11-05

Uddevalla Energi med dotterbolag

2019-12-03

Uddevalla Energi med dotterbolag

 


Ledningsgruppen för Uddevalla Energi

Du får gärna kontakta oss som är med i ledningsgruppen. Du hittar våra direktnummer här. Våra mailadresser är: fornamn.efternamn@uddevallaenergi.se

Namn

Titel

Telefonnummer

Björn Wolgast

VD

0522-58 07 00

Maria Olsson

Ekonomichef

0522-58 07 11

Kristina Olofsson

Affärsområdeschef elnät

0522-58 08 31

Fredrik Jostby

Marknadschef

0522-58 07 31

Lars Ärlsjö

Affärsområdeschef värme (inkl. pellets)

0522-58 09 51

Jenny Göthberg

Affärsområdeschef renhållning

0522-58 09 56

Mikael Svensson Menli

Affärsområdeschef stadsnät

0522-58 07 61

Ellinor Forsberg

Personalchef

0522-58 07 26

Morgan Sjöberg

IT-chef

0522-58 07 51

 


Dotterföretag till Uddevalla Energi

Uddevalla Energi AB (100%)
Moderbolaget i koncernen, som svarar för koncerngemensamma funktioner samt stadsnätet och utveckling av biogasverksamheten.

Uddevalla Energi Elnät AB (100%)
Bolaget äger, driver och underhåller elnätet med stöd av nätkoncessioner.

Uddevalla Energi Värme AB (100%)
Bolaget sköter fjärrvärmeförsörjningen i Uddevalla, Munkedal och Ljungskile.

Uddevalla Kraft AB (100%)
Bolaget äger, driver och underhåller energiproduktionsanläggningarna samt svarar för renhållningen.

Bohusgas AB (100%)
Bolaget har ännu inte inlett verksamhet, men har registrerats som ett led i en utredning kring förutsättningarna för biogasproduktion som drivmedel.


Ekonomisk översikt

Uddevalla Energi erbjuder elnät, elhandel, fiber, fjärrvärme, sophämtning, återvinning och slamsugning. Vi har cirka 27 000 kundanläggningar, både privatpersoner och företag/offentlig verksamhet (privatpersoner står för cirka 80 procent av antalet). Koncernens långsiktiga ekonomiska mål är att uppnå god lönsamhet i förening med god soliditet.


Nyckeltal


2018

2017

2016

Nettoomsättning (Mkr)

567

512

475

Rörelseresultat (Mkr)

77

-7

57

Resultat efter finansiella poster (Mkr)

63

-25

44

Avkastning totalt kapital (%)

5,1

neg

4,0

Avkastning eget kapital (%)

17,1

neg

12,9

Soliditet (%)

20,9

17,2

17,6

Antal anställda

152

149

128

 


Årsredovisningar

Kanske är du kund hos oss och undrar vad du får för dina pengar. Eller så arbetar du hos oss och vill ha en inblick i hur koncernen fungerar i stort. Här är vår årsredovisning.

Det finns en övergripande årsredovisning för koncernen Uddevalla Energi. Årsredovisningen är uppdelad i två delar. Första delen beskriver vår verksamhet och ger en tydlig bild av vad Uddevalla Energi står för. Andra delen redovisar den ekonomiska informationen som förvaltningsberättelsen och de finansiella rapporterna.

Här hittar du de fem senaste årens årsredovisningar (som pdf).

Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014