Uddevallabron
Uddevallabron

Här är vår organisation.

Styrelsen för Uddevalla Energi.

I Uddevalla Energis styrelse finns 9 ledamöter och 5 suppleanter utsedda av kommunfullmäktige. VD är föredragande i styrelsen. Vissa tjänstemän inom företaget samt fackliga representanter deltar vid styrelsens sammanträden.

Styrelsearbetet följer den gällande arbetsordningen för styrelsen. Styrelsens sammanträden följer en årlig plan för att säkerställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information.


Ordinarie ledamöter

Namn


Roger Ekeroos

Ordförande

Mattias Forseng

Första vice ordförande

Anna-Lena Heydar

Andra vice ordförande

Carina Åström

Ordinarie ledamot

Niklas Moe

Ordinarie ledamot

Kenth Johansson

Ordinarie ledamot

Matthijs Klomp

Ordinarie ledamot

Anders Fröjdö

Ordinarie ledamot

Annette Frisk

Ordinarie ledamotMikael Höglind

Styrelsesuppleant

Yngve Andersson

Styrelsesuppleant

John Alexandersson

Styrelsesuppleant

Richard Bergström

Styrelsesuppleant

Jarmo Uusitalo

StyrelsesuppleantDå har styrelsen sina sammanträden 2024

 Datum

2024-02-12

Uddevalla Energi med dotterbolag

2024-03-19

Uddevalla Energi med dotterbolag

2024-05-13

Uddevalla Energi med dotterbolag

2024-05-30

Uddevalla Energi med dotterbolag

2024-09-09

Uddevalla Energi med dotterbolag

2024-11-05

Uddevalla Energi med dotterbolag

2024-11-28

Uddevalla Energi med dotterbolagLedningsgruppen för Uddevalla Energi

Du får gärna kontakta oss som är med i ledningsgruppen. Du hittar våra direktnummer här. Våra mailadresser är: fornamn.efternamn@uddevallaenergi.se

Namn

Titel

Telefonnummer

Björn Wolgast

VD

0522-58 07 00

Maria Olsson

Ekonomichef

0522-58 07 11

Kristina Olofsson

Affärsområdeschef elnät

0522-58 08 31

Fredrik Jostby

Marknadschef

0522-58 07 31

Magnus Janzon

Affärsområdeschef värme (inkl. pellets)

0522-58 09 51

Jenny Göthberg

Affärsområdeschef renhållning

0522-58 09 56

Mikael Svensson Menli

Affärsområdeschef stadsnät

0522-58 07 61

Ellinor Forsberg

HR-chef

0522-58 07 26

Tobias Fridolvsson

IT-chef

0522-58 07 57Dotterföretag till Uddevalla Energi

Uddevalla Energi AB (100%)
Moderbolaget i koncernen, som svarar för koncerngemensamma funktioner samt stadsnätet och utveckling av biogasverksamheten.

Uddevalla Energi Elnät AB (100%)
Bolaget äger, driver och underhåller elnätet med stöd av nätkoncessioner.

Uddevalla Energi Värme AB (100%)
Bolaget sköter fjärrvärmeförsörjningen i Uddevalla, Munkedal och Ljungskile.

Uddevalla Kraft AB (100%)
Bolaget äger, driver och underhåller energiproduktionsanläggningarna samt svarar för renhållningen.

Bohusgas AB (100%)
Bolaget har ännu inte inlett verksamhet, men har registrerats som ett led i en utredning kring förutsättningarna för biogasproduktion som drivmedel.


Ekonomisk översikt

Uddevalla Energi erbjuder elnät, elhandel, fiber, fjärrvärme, sophämtning, återvinning, slamsugning och solprodukter. Vi har cirka 27 000 kundanläggningar, både privatpersoner och företag/offentlig verksamhet (privatpersoner står för cirka 80 procent av antalet). Koncernens långsiktiga ekonomiska mål är att uppnå god lönsamhet i förening med god soliditet.


Nyckeltal


2023

2022

2021

Nettoomsättning (Mkr)

784

856

711

Rörelseresultat (Mkr)

39

108

100

Resultat efter finansiella poster (Mkr)

27

103

95

Avkastning totalt kapital (%)

2,6

7,2

6,9

Avkastning eget kapital (%)

4,3

17,0

17,8

Soliditet (%)

30,4

32,6

31,5

Antal anställda

177

172

159


Årsredovisningar

Kanske är du kund hos oss och undrar vad du får för dina pengar. Eller så arbetar du hos oss och vill ha en inblick i hur koncernen fungerar i stort. Här är vår årsredovisning.

Det finns en övergripande årsredovisning för koncernen Uddevalla Energi. Årsredovisningen är uppdelad i två delar. Första delen beskriver vår verksamhet och ger en tydlig bild av vad Uddevalla Energi står för. Andra delen redovisar den ekonomiska informationen som förvaltningsberättelsen och de finansiella rapporterna.

Här hittar du de fem senaste årens årsredovisningar (som pdf).

Årsredovisning 2023 Pdf, 16 MB.
Årsredovisning 2022 Pdf, 2 MB.
Årsredovisning 2021 Pdf, 19 MB.
Årsredovisning 2020 Pdf, 9 MB.
Årsredovisning 2019 Pdf, 13 MB.

Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.