Hållbarhet
Hållbarhet

Hållbar utveckling och miljö.

Vi ger miljön en ljus framtid

Miljöfrågor kräver engagemang, tålamod och framförhållning. Inom Uddevalla Energi ingår miljöfrågor som en naturlig del i det dagliga arbetet. Verksamhetens miljömål tas fram i syfte att göra största möjliga miljönytta. Uddevalla Energis miljömål bidrar även till att nå beslutade kommunala och nationella miljömål. Tillsammans gör vi Uddevalla till en renare och mer hållbar kommun att leva i.

Vår miljövision

Uddevalla Energi ska långsiktigt erbjuda leveranser av energi till största möjliga kundnytta. Verksamheten skall präglas av helhetssyn avseende miljö, teknik och ekonomi i hela processen från våra leverantörer till slutkundens energianvändning. Ständig förbättring av miljöarbetet skall vara en naturlig del för alla i verksamheten. Vi skall förebygga utsläpp av föroreningar och sträva efter att minska påverkan på den yttre miljön. Vi skall minst leva upp till alla krav och förväntningar som framgår av lagstiftning och tillstånd som är relevanta.


Vår miljöpolicy

Uddevalla Energi är ett helägt kommunalt energibolag som tillhandahåller el, värme, kyla, pellets, fiber samt tjänster för avfall och renhållning till kunder huvudsakligen inom Uddevalla kommun.

Policyn omfattar samtliga medarbetare, samarbetspartner, konsulter och leverantörer till Uddevalla
Energi och innebär att vi gemensamt ska sträva mot att:
Vi ska sträva efter att ständigt minska vår påverkan på miljön och använda resurser på ett ansvarsfullt sätt. Det innebär att miljöarbetet ska präglas av en helhetssyn för att främja en hållbar utveckling.

Våra fokusområden omfattar minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser, att minimera övriga utsläpp till luft och vatten, öka cirkulering av material och verka för en effektivare energianvändning samt att öka tillgången till fossilfri energi.

Våra grundregler
För att detta ska uppnås krävs att vi arbetar efter följande grundregler:

 • Hänsyn till miljön ska genomsyra varje del av verksamheten och vägas in i alla beslut
 • Vi arbetar aktivt för minskad klimatpåverkan och förebyggande av föroreningar till mark, luft
  och vatten
 • I alla sammanhang utgår vi från att minimera vår miljöpåverkan, hushålla med gemensamma
  resurser och öka andelen förnybar energi
 • Vi verkar för att ständigt energieffektivisera och öka en cirkulär användning av resurser.
 • Vi främjar utveckling och innovation av energieffektiv och resurssnål teknik och infrastruktur
 • Vi bedömer och hanterar miljörisker och energiprestanda på ett systematiskt sätt
 • Vi ska minst uppfylla gällande lagstiftning och andra bindande krav
 • Samtliga medarbetare, styrelse och nära samarbetspartners som leverantörer/entreprenörer
  ska ha god kunskap om Uddevalla Energis miljökrav

Våra miljömål

Hjärtat i Uddevalla Energis energiproduktion är Lillesjöverket, där energi produceras genom att förbränna avfall. Lillesjöverket är utrustat med avancerad rökgasreningsutrustning vilket medför att anläggningen har väldigt låga utsläpp till luft och vatten.

Om Lillesjöverket inte kan användas för produktion av el och värme måste denna energi produceras någon annanstans. Många gånger genererar den energin som produceras i andra anläggningar betydligt högre miljöpåverkande utsläpp. Vi arbetar därför målmedvetet med att hålla igång produktionen på Lillesjö.

2018 byggde Uddevalla Energi en solcellspark, Solevalla. Solevalla producerar närmare 250 000 kWh per år. Detta bygge var ett led i att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser.

Uddevalla Energi har som ambition att minska andelen fordon med fossilt drivmedel i sin fordonspark. Idag drivs största delen av alla renhållningens fordon samt produktionsanläggningarnas tunga fordon med HVO. HVO är en syntetisk diesel framställd genom hydrering av växt och djurfetter och är 100 % förnyelsebar.

Vi uppmuntrar även medarbetare, kommuninvånare och gäster att välja fossilfria fordon genom att runt om i Uddevalla sätta upp laddstolpar för elbil.

Miljöcertifiering

Att arbeta strukturerat med miljöfrågor leder till hög miljöprestanda och ständiga förbättringar inom miljöområdet. För att säkerställa ett strukturerat och effektivt miljöarbete är alla produktionsanläggningar i Uddevalla Energi certifierade enligt ISO 14001:2015. Arbetet tydliggör vad som är miljömässigt viktigt för företaget att arbeta med, ställer krav på att verksamheten dokumenterar hur den ska arbeta samt ger en tydlig struktur för uppföljning och åtgärdshantering. Ett högt miljöengagemang från alla medarbetare ser vi som en förutsättning för att lyckas i arbetet.


Här kan du se vårt senaste certifikat Pdf, 2 MB.

 

Hållbarhetsrapport

Vårt uppdrag är att skapa affärsmässig samhällsnytta och bidra till en hållbar utveckling för kommunens invånare och näringsliv. Vår vision är ”Tillsammans driver vi Uddevalla vidare in i framtiden” där vi skapar verklig nytta och driver utvecklingen inom vårt branschområde. Vi vill vara en förebild inom hållbart värdeskapande och en aktiv samhällsbyggare med stabilt och långsiktigt fokus, på kommunens och regionens bästa.

Ladda ner hållbarhetsrapport Pdf, 2 MB.


Miljö i vår verksamhet

Materialåtervinning och återanvändning

Uddevalla Energi strävar efter att följa avfallstrappan. Avfallstrappan är en avfallshierarki som på ett enkelt sätt tydliggör i vilken ordning olika metoder bör användas för att ta hand om avfall.

Avfallstrappan

Uddevalla energi arbetar aktivt, både internt och externt, med att ”flytta avfallet högre upp i avfallstrappan”. Detta gör vi bland annat genom det årligen återkommande projektet VA i femman, där vi tillsammans med Västvatten informerar ungdomar om hur avfall ska sorteras och varför det är viktigt med sortering.

Minimera
Att skapa så lite avfall som möjligt är det bästa sättet att minska använd-ningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Det sker genom att varor produceras på ett resurs-snålt sätt och genom att vi konsumerar så lite varor som möjligt.

Återanvända
Återanvänd dina prylar ge-nom att ge dem till någon som behöver dem, lämna dem till second hand, göra om dem till något annat eller sälja dem. En sak som du vill bli av med kan vara just vad någon annan letar efter.

Återvinna
Sverige är bland de bästa i världen på att återvinna. I Uddevalla har vi:

 • Återvinningscentralerna Havskuren och Aröd som tar emot avfall som vitvaror, elektronik, byggavfall och farligt avfall.
 • Återvinningsstationer, runt om i Uddevalla, för bl.a tidningar, glas, metall, papper och plast
 • Samlaren, i sju butiker i Uddevalla/Ljungskile, för batterier, glödlampor och småelektronik • Brunt sopkärl för matavfall.

Energiutvinna
Avfall som inte kan åter-användas eller återvinnas till nytt material eldas upp och omvandlas till energi. Restavfallet i ditt gröna sopkärl eldas i vårt kraft-värmeverk Lillesjöverket och blir el och fjärrvärme. 90 % av alla hushållen i Uddevalla värms upp av fjärrvärme.

Deponera
I Uddevalla kommun deponeras inget avfall alls sedan år 2008. Deponera betyder att slänga avfallet på en soptipp (en deponi). Det är det sämsta alternativet och den sista lösningen som vi på alla sätt ska försöka undvika.

Förstora bilden

Fjärrvärme

Fjärrvärme har många fördelar: det är miljövänligt, prisvärt och i det närmaste underhållsfritt. Driftsäkerheten är stor och anläggningen i varje fastighet tar liten plats. Av de större fastigheterna i Uddevalla är de flesta redan anslutna till fjärrvärmesystemet, men småhusen står för 52 % av de ca 1 800 aktiva anslutningspunkterna. Beroende på väderförhållanden levererar Uddevalla Energi Värme AB cirka 260 GWh, alltså 260 miljoner kilowattimmar varje år. I Uddevalla sträcker sig fjärrvärmesystemet från Fridhem i norr till Bohusgården i söder och från Torp i väst till Björbäck i öst. De drygt 13 mil långa rören med fjärrvärmevatten sträcker sig från panncentralerna ut till fastighetsägarnas källare i långa och komplicerade system under marken. Fjärrvärmevattnet är grönfärgat för att vi lättare ska kunna spåra eventuella vattenläckor.

Basproduktionen av fjärrvärme i Uddevalla sker i kraftvärmeverket, Lillesjö. I ett kraftvärmeverk produceras både fjärrvärme och el och är därför mycket energieffektivt. Lillesjöverket producerar värme och el året om förutom ett tre veckor långt underhållsstopp som är förlagt till sommaren då efterfrågan på fjärrvärme är lägst.

Vid byggnationen av Lillesjöverket gjordes en merinvestering i storleksklassen hundra miljoner kronor för att få den senaste miljötekniken. Denna investering innebär att anläggningen är utrustad med avancerad rökgasreningsutrustning vilket medför att verket har väldigt låga utsläpp till luft och vatten. Detta är något vi är mycket stolta över!

Om Lillesjöverket inte kan användas för produktion av el och värme måste denna energi produceras någon annanstans. Många gånger genererar den energin som produceras i andra anläggningar betydligt högre miljöpåverkande utsläpp. Vi arbetar därför målmedvetet med att hålla igång produktionen på Lillesjö och ligger idag på en tillgänglighet på över 99 %.

Under den kallare delen av året räcker inte fjärrvärmeproduktionen på Lillesjö till för att fylla behovet i Uddevalla. Då startas Hovhultsverket som främst eldas med träbränsle. Vid extremt kallt väder startas även oljepannor, där bioolja eldas.

I Uddevallas fjärrvärmenät finns flera reservanläggningar kopplade till nätet, varav de flesta är mindre panncentraler. Dessa är anläggningar och används främst vid läckor på fjärrvärmeledningen då delar av nätet måste stängas av.

Även i Munkedal och Ljungskile har Uddevalla Energi byggt panncentraler med fjärrvärmenät. Anläggningarna stod klara år 2008 respektive 2010. Båda panncentralerna eldas med träbränsle.

Under sommaren minskar fjärrvärmebehovet i Uddevalla samtidigt som mängden avfall i regionen ökar till följd av turismen. Den energi som inte använts under sommaren har tidigare kylts bort. 2015 byggde Uddevalla Energi en pelletsfabrik där överskottsenergin istället används för att torka sågspån. Sågspånet pressas till pellets som sedan kan eldas under vinterhalvåret då fjärrvärmebehovet är som störst. Tanken är att tillverka pellets under sommarhalvåret och på så sätt flytta energi från sommar till vinter. Detta är resurssmart och miljövänligt!

Elproduktion vattenkraft

Vattenkraft har använts för elproduktion i Sverige i över 100 år och är fortfarande den viktigaste källan till förnybar elproduktion. Vattenkraft orsakar nästan inga utsläpp till miljön. Däremot blir den lokala miljön påverkad när man bygger kraftverk, dammar och regleringsmagasin. Norge, Island och Sverige är de största användarna av vattenkraft i världen. I Sverige finns det ungefär 1 800 vattenkraftverk av varierande storlek. Tillsammans producerar vattenkraftverken ungefär hälften av den el vi använder i landet.

Fördelarna med vattenkraft är många. Förutom att vattenkraften är billig, driftsäker och lätt att reglera är tekniken väl prövad och utvecklad. Den uppfyller mycket höga säkerhetskrav och innebär ingen förbrukning av ändliga naturresurser. Den el som produceras i Uddevalla Energis vattenkraftstationer är vaggan för det nät som distribuerar el i Uddevalla idag.

På ett förnyelsebart, miljövänligt och högeffektivt sätt produceras el på naturliga vattenvägar. Den vattenkraft vi har idag räcker till att förse cirka 500 villor med hushållsel eller att driva allt gatljus i Uddevalla stad. Byggnationerna som en gång gjordes under 1920-talet håller länge och elproduktionen sker på samma sätt idag, förutom att det har automatiserats mer.

I Uddevalla finns inga konstgjorda vattenreservoarer, det vi använder består av naturliga vattendrag och insjöar vilket gör att miljöpåverkan blir minimal. Vi följer naturligtvis de krav som ställs på oss vad gäller vattennivåer så att vi inte riskerar den naturliga djurfaunan eller våra vattentäkter.

Just nu undersöker Uddevalla Energi möjligheterna att bygga om sin kraftstation K5 Groröd. Planen är att bygga en ny fiskväg förbi kraftstationen där lax och öring har möjlighet att vandra upp för att leka.

Utöver detta kommer intagsgallret, som sitter som skydd vid vattenintaget till turbinen, att bytas till ett med minskad spaltbredd vilket reducerar risken för att fisk simmar igenom.

Uddevalla Energi vill även byta den uttjänta, oljesmorda turbinen på vattenkraftstationen till en turbin med vattensmorda lager.

Elproduktion Lillesjö

El produceras i Lillesjöverket av överhettad ånga som bildas då avfall förbränns i pannan. Ångan leds till en turbin som i sin tur driver en generator och tillverkar el. Efter generatorn kondenserar ångan till vatten. Det varma vattnet leds genom en värmeväxlare där värmen växlas över till fjärrvärmesystemet.

Pelletsproduktion

Under sommaren minskar fjärrvärmebehovet i Uddevalla samtidigt som mängden avfall i regionen ökar till följd av turismen. Den energi som inte använts under sommaren har tidigare kylts bort. 2015 byggde Uddevalla Energi en pelletsfabrik där överskottsenergin istället används för att torka sågspån. Sågspånet pressas till pellets som sedan kan eldas under vinterhalvåret då fjärrvärmebehovet är som störst. Tanken är att tillverka pellets under sommarhalvåret och på så sätt flytta energi från sommar till vinter. Detta är resurssmart och miljövänligt!


Våra miljötillstånd och renhållningordning

Produktionen av fjärrvärme genererar utsläpp till luft och vatten. Vi följer hela tiden upp utsläppen och arbetar för att minimera dem. Våra anläggningar drivs i enlighet med gällande lagstiftning och miljötillstånd.

Miljörapport - Söder 2019

Miljörapport - Aröd - Ljungskile 2019

Miljörapport - Långedal - Munkedal 2019

Miljörapport Havskuren 2017

Lokala miljövärden

Lokala miljövärden Uddevalla 2023 - preliminära

Resursanvändning


Primärenergifaktor:

0,07

Emission av växthusgaser


Förbränning:

109,66g CO2 ekv/kWh

Transport och produktion av bränslen:

4,02g CO2 ekv/kWhProcentandel fossila bränslen:

0,1%Nätspecifik information


Levererad värme:

307 GWh

Producerad el:

65,7 GWh

Andel bränsle till värmeproduktion i kraftvärme:

49,9%

Totalt tillförd energi till värmeproduktion:

349 GWh

Varav el (hjälpel, vp, elpannor):

11 GWh

Ursprungsspecificerad el:

Förnyelsebar el

Klimatpåverken för använd el:

0,0g CO2 ekv/kWh

Andel fossilt för använd el:

0,0%

Primärenergifaktor för använd el:

0,9

Allokeringsmetod vid kraftvärme:

Alternativproduktionsmetoden


Kommentar
Från och med januari 2023 tillämpas mätningsbaserad övervakningsmetod för bestämning av koldioxidutsläppen i stället för schablon från Naturvårdsverket på Lillesjö Avfallskraftvärmeverk. Årsmedelhalten för fossil andel 2023 var 52%. Koncentration växthusgaser (årligt timmedelvärde): 222,056 g/Nm³.

Fördelning tillförd energi till värmeproduktion

Återvunnen energi

69,74%

Förnybart

30,14%

Övrigt

0,0%

Fossilt

0,12%


Intresserad av att veta mer?
Kontakta gärna Sara Mårtensson på 0522-58 07 25

Lokala miljövärden Ljungskile 2023 - preliminära

Resursanvändning


Primärenergifaktor:

0,12

Emission av växthusgaser


Förbränning:

6,13g CO2 ekv/kWh

Transport och produktion av bränslen:

15,98g CO2 ekv/kWhProcentandel fossila bränslen:

0,0%Nätspecifik information


Levererad värme:

5 GWh

Producerad el:

0 GWh

Totalt tillförd energi till värmeproduktion:

7 GWh

Varav el (hjälpel, vp, elpannor):

0 GWh

Ursprungsspecificerad el:

Förnyelsebar el

Klimatpåverken för använd el:

0,0g CO2 ekv/kWh

Andel fossilt för använd el:

0,0%

Primärenergifaktor för använd el:

0,9

Allokeringsmetod vid kraftvärme:

Alternativproduktionsmetoden


Fördelning tillförd energi till värmeproduktion

Återvunnen energi

0%

Förnybart

100%

Övrigt

0%

Fossilt

0%


Intresserad av att veta mer?
Kontakta gärna Sara Mårtensson på 0522-58 07 25

Lokala miljövärden Munkedal 2023 - preliminära

Resursanvändning


Primärenergifaktor:

0,14

Emission av växthusgaser


Förbränning:

4,90g CO2 ekv/kWh

Transport och produktion av bränslen:

16,67g CO2 ekv/kWhProcentandel fossila bränslen:

0%Nätspecifik information


Levererad värme:

7 GWh

Producerad el:

0 GWh

Totalt tillförd energi till värmeproduktion:

9 GWh

Varav el (hjälpel, vp, elpannor):

0 GWh

Ursprungsspecificerad el:

Förnyelsebar el

Klimatpåverken för använd el:

0,0g CO2 ekv/kWh

Andel fossilt för använd el:

0,0%

Primärenergifaktor för använd el:

0,9

Allokeringsmetod vid kraftvärme:

Alternativproduktionsmetoden


Fördelning tillförd energi till värmeproduktion

Återvunnen energi

0%

Förnybart

100%

Övrigt

0%

Fossilt

0%


Intresserad av att veta mer?
Kontakta gärna Sara Mårtensson på 0522-58 07 25


Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.